ट्रेन रनिंग स्टेटस

13164 हटे बाज़ारे एक्स्प्रेस रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
2:15 pm
सहरसा जंक्शन
2:32 pm
2:34 pm
सिमरी बख्तियारपुर
2:42 pm
2:44 pm
कोपरिया
3:53 pm
3:58 pm
मानसी जंक्शन
4:07 pm
4:09 pm
महेस खुंट
4:35 pm
4:37 pm
नारायणपुर
4:45 pm
4:47 pm
थाना बिहपुर जंक्शन
5:03 pm
5:05 pm
नौगछिया
5:25 pm
5:27 pm
कुर्सेला
5:55 pm
5:57 pm
करागोला रोड
6:13 pm
6:15 pm
सेमापुर
7:15 pm
7:35 pm
कटिहार जंक्शन
8:00 pm
8:02 pm
लाभा
8:15 pm
8:17 pm
कुमेदपुर
8:31 pm
8:33 pm
हरिशचंद्रपुर
8:43 pm
8:45 pm
भालुका रोड
9:21 pm
9:23 pm
समसी
9:58 pm
10:00 pm
एकलाखी
10:40 pm
10:50 pm
मालदा टाउन
11:22 pm
11:24 pm
न्यू फरक्का जंक्शन
12:00 am
12:01 am
निम्तिता
12:29 am
12:30 am
जंगीपुर रोड
1:25 am
1:32 am
अजीमगंज जंक्शन
1:45 am
1:46 am
खग्रघट रोड
2:14 am
2:15 am
बज़र्सु
2:33 am
2:34 am
सलार
3:02 am
3:07 am
कटवा जंक्शन
3:39 am
3:44 am
नाबाद्वीप धाम
4:04 am
4:05 am
अम्बिका कलना
5:40 am
5:45 am
बंदेल जंक्शन
6:07 am
6:12 am
नईहटी जंक्शन
7:20 am
 
सियाल्दा