ट्रेन रनिंग स्टेटस

16347 मंगलौर एक्सप्रेस रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
8:45 pm
त्रिवेंद्रम सेंट्रल
8:49 pm
8:50 pm
त्रिवेंद्रम पेट्टा
9:09 pm
9:10 pm
चिरयिन्किल
9:14 pm
9:15 pm
कडकाउर
9:29 pm
9:30 pm
वर्कला
9:40 pm
9:41 pm
परवुर
9:44 pm
9:45 pm
माय्यानद
9:52 pm
9:55 pm
कोल्लम जंक्शन
10:14 pm
10:15 pm
सस्ताँकोत्टा
10:29 pm
10:30 pm
करुनागपल्ली
10:43 pm
10:45 pm
कायांकुलम जंक्शन
10:54 pm
10:55 pm
मवेलिककारा
11:09 pm
11:10 pm
चेंगन्नुर
11:19 pm
11:20 pm
तिरुवाल्ला
11:29 pm
11:30 pm
चंगनचेरी
12:07 am
12:10 am
कोट्टायम
12:34 am
12:35 am
पिराओं रोड
1:35 am
1:40 am
एर्नाकुलम टाउन
1:58 am
2:00 am
अलवाए
2:09 am
2:10 am
अंगमाली
2:24 am
2:25 am
चालक्कुड़ी
2:34 am
2:35 am
इरिंजालक्कुड़ा
2:57 am
3:00 am
त्रिचुर
3:19 am
3:20 am
वाडक्कांचेरी
4:05 am
4:15 am
शोरानूर जंक्शन
4:33 am
4:35 am
पत्ताम्बी
4:54 am
4:55 am
कुट्टीपुरम
5:13 am
5:15 am
तिरुर
5:24 am
5:25 am
तनूर
5:33 am
5:35 am
परपपानगड़ी
5:39 am
5:40 am
वल्लिकुंनु
5:53 am
5:55 am
फेरोक
6:17 am
6:20 am
कालीकट
6:44 am
6:45 am
कोइलंदी
7:04 am
7:05 am
बदगरा
7:19 am
7:20 am
माहे
7:33 am
7:35 am
थालास्सेरी
8:02 am
8:05 am
कननोर
8:19 am
8:20 am
कन्नापुरम
8:29 am
8:30 am
पयांगादी
8:44 am
8:45 am
पय्यानुर
8:52 am
8:53 am
त्रिकारपुर
9:04 am
9:05 am
चर्वत्तुर
9:14 am
9:15 am
नीलेश्वर
9:29 am
9:30 am
कन्हान्गद
9:39 am
9:40 am
बेकल फ़ोर्ट
9:49 am
9:50 am
कोटिकुलम
9:59 am
10:00 am
कासरगोड
10:14 am
10:15 am
कुम्बला
11:40 am
 
मंगलौर सेंट्रल
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)
En
GS
UR
UR
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
A1
B1
B2
B3
UR
UR
UR
GS