ट्रेन रनिंग स्टेटस

31335 सियाल्दा कल्याणी सिमान्ता लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
6:12 pm
सियाल्दा
6:18 pm
6:19 pm
बिधाननगर रोड
6:22 pm
6:23 pm
दमदम जंक्शन
6:28 pm
6:29 pm
बेलघरिया
6:32 pm
6:33 pm
अगरपाडा
6:36 pm
6:37 pm
सोदपुर
6:40 pm
6:41 pm
खर्दहा
6:43 pm
6:44 pm
तितागढ़
6:47 pm
6:48 pm
बेरकपुर
6:50 pm
6:51 pm
पलता
6:53 pm
6:54 pm
इच्छापुर
6:57 pm
6:58 pm
श्यामनगर
7:01 pm
7:02 pm
जगदाल
7:07 pm
7:08 pm
कन्किनारा
7:16 pm
7:17 pm
नईहटी जंक्शन
7:21 pm
7:22 pm
हलिसहर
7:25 pm
7:26 pm
कंचरापाडा
7:29 pm
7:30 pm
कल्याणी जंक्शन
7:33 pm
7:34 pm
कल्याणी सिल्पंचल
7:36 pm
7:37 pm
कल्याणी घोश्पारा
7:46 pm
 
कल्याणी सिमान्ता
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)