ट्रेन रनिंग स्टेटस

33522 हसनाबाद सियाल्दा लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
11:32 am
हसनाबाद जंक्शन
11:33 am
11:34 am
ताकि रोड
11:36 am
11:37 am
निम्दानरी
11:39 am
11:40 am
मध्यमपुर
11:43 am
11:44 am
मतनिया अनंतपुर
11:44 am
11:45 am
बसिर्हत
11:47 am
11:48 am
भ्याबला
11:52 am
11:53 am
चम्पपुकुर
11:56 am
11:57 am
घोररस घोना हॉल्ट
12:00 pm
12:01 pm
मालतीपुर
12:05 pm
12:06 pm
कंकर मिर्ज़ानगर
12:09 pm
12:10 pm
हरुआ रोड
12:12 pm
12:13 pm
भासिला
12:15 pm
12:16 pm
लाबुताला हॉल्ट
12:19 pm
12:20 pm
बेलिअघता रोड
12:23 pm
12:24 pm
सोंदालिया
12:27 pm
12:28 pm
बहिरा कालीबारी
12:30 pm
12:31 pm
करा कदम्बगाची
12:33 pm
12:34 pm
कज़िपारा हॉल्ट
12:48 pm
12:49 pm
बरसात जंक्शन
12:52 pm
12:53 pm
हृदयपुर
12:55 pm
12:56 pm
मध्यमग्राम
12:58 pm
12:59 pm
न्यू बैरकपुर
1:01 pm
1:02 pm
बिशरपाड़ा कोडलिया
1:04 pm
1:05 pm
बिरति
1:07 pm
1:08 pm
दुर्गानगर
1:10 pm
1:11 pm
दमदम कंतोंमेंट
1:21 pm
1:22 pm
दमदम जंक्शन
1:26 pm
1:27 pm
बिधाननगर रोड
1:40 pm
 
सियाल्दा