ट्रेन रनिंग स्टेटस

33529 सियाल्दा हसनाबाद फास्ट रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
6:02 pm
सियाल्दा
6:08 pm
6:09 pm
बिधाननगर रोड
6:13 pm
6:14 pm
दमदम जंक्शन
6:18 pm
6:19 pm
दमदम कंतोंमेंट
6:23 pm
6:24 pm
बिरति
6:30 pm
6:31 pm
मध्यमग्राम
6:42 pm
6:44 pm
बरसात जंक्शन
6:47 pm
6:48 pm
कज़िपारा हॉल्ट
6:50 pm
6:51 pm
करा कदम्बगाची
6:53 pm
6:54 pm
बहिरा कालीबारी
6:59 pm
7:00 pm
सोंदालिया
7:03 pm
7:04 pm
बेलिअघता रोड
7:07 pm
7:08 pm
लाबुताला हॉल्ट
7:10 pm
7:11 pm
भासिला
7:15 pm
7:16 pm
हरुआ रोड
7:19 pm
7:20 pm
कंकर मिर्ज़ानगर
7:24 pm
7:25 pm
मालतीपुर
7:28 pm
7:29 pm
घोररस घोना हॉल्ट
7:31 pm
7:32 pm
चम्पपुकुर
7:36 pm
7:37 pm
भ्याबला
7:40 pm
7:41 pm
बसिर्हत
7:43 pm
7:44 pm
मतनिया अनंतपुर
7:50 pm
7:51 pm
मध्यमपुर
7:53 pm
7:54 pm
निम्दानरी
7:56 pm
7:57 pm
ताकि रोड
8:07 pm
 
हसनाबाद जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)