ट्रेन रनिंग स्टेटस

33533 सियाल्दा हसनाबाद लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
10:15 pm
सियाल्दा
10:21 pm
10:22 pm
बिधाननगर रोड
10:28 pm
10:29 pm
दमदम जंक्शन
10:33 pm
10:34 pm
दमदम कंतोंमेंट
10:36 pm
10:37 pm
दुर्गानगर
10:39 pm
10:40 pm
बिरति
10:42 pm
10:43 pm
बिशरपाड़ा कोडलिया
10:45 pm
10:46 pm
न्यू बैरकपुर
10:48 pm
10:49 pm
मध्यमग्राम
10:51 pm
10:52 pm
हृदयपुर
11:04 pm
11:06 pm
बरसात जंक्शन
11:09 pm
11:10 pm
कज़िपारा हॉल्ट
11:12 pm
11:13 pm
करा कदम्बगाची
11:15 pm
11:16 pm
बहिरा कालीबारी
11:23 pm
11:24 pm
सोंदालिया
11:28 pm
11:29 pm
बेलिअघता रोड
11:32 pm
11:33 pm
लाबुताला हॉल्ट
11:35 pm
11:36 pm
भासिला
11:40 pm
11:41 pm
हरुआ रोड
11:44 pm
11:45 pm
कंकर मिर्ज़ानगर
11:49 pm
11:50 pm
मालतीपुर
11:53 pm
11:54 pm
घोररस घोना हॉल्ट
11:56 pm
11:57 pm
चम्पपुकुर
12:01 am
12:02 am
भ्याबला
12:05 am
12:06 am
बसिर्हत
12:11 am
12:12 am
मध्यमपुर
12:15 am
12:16 am
निम्दानरी
12:18 am
12:19 am
ताकि रोड
12:26 am
 
हसनाबाद जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)