ट्रेन रनिंग स्टेटस

34740 सियाल्दा लक्ष्मिकंतापुर लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
5:28 pm
सियाल्दा
5:31 pm
5:32 pm
पार्क सर्कस
5:37 pm
5:38 pm
बालीगंज जंक्शन
5:39 pm
5:40 pm
ढकुरिया
5:41 pm
5:42 pm
जादबपुर
5:43 pm
5:44 pm
बाघा जतिन
5:46 pm
5:47 pm
न्यू गरिया
5:48 pm
5:49 pm
गरिया
5:50 pm
5:51 pm
नरेन्द्रपुर
5:55 pm
5:56 pm
सोनारपुर जंक्शन
5:58 pm
5:59 pm
सुभास ग्राम
6:01 pm
6:02 pm
मलिकपुर
6:12 pm
6:13 pm
बरुइपुर जंक्शन
6:16 pm
6:17 pm
शासन रोड
6:18 pm
6:19 pm
कृष्णमोहन हॉल्ट
6:21 pm
6:22 pm
धप्धापी
6:24 pm
6:25 pm
सुर्जयापुर
6:27 pm
6:28 pm
गोचारण
6:30 pm
6:31 pm
होगला हॉल्ट
6:34 pm
6:35 pm
दक्षिण बरसात
6:38 pm
6:39 pm
बहरू
6:44 pm
6:45 pm
जयनगर मजिलपुर हॉल्ट
6:50 pm
6:51 pm
मथुरापुर रोड
6:56 pm
6:57 pm
मधाब्पुर हॉल्ट
7:10 pm
 
लक्ष्मिकंतापुर