ट्रेन रनिंग स्टेटस

38448 पंसकुरा हावड़ा लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
6:00 pm
पंसकुरा
6:04 pm
6:05 pm
नारायण पकुरिया मुरेल
6:08 pm
6:09 pm
भोगपुर
6:12 pm
6:13 pm
नन्दैगाजन प हॉल्ट
6:17 pm
6:18 pm
मेचेदा
6:21 pm
6:22 pm
कोलाघाट
6:25 pm
6:27 pm
देउलती
6:30 pm
6:31 pm
घोरघता
6:34 pm
6:35 pm
बगनान
6:39 pm
6:40 pm
कुलगचिया
6:43 pm
6:44 pm
बीर शिबपुर
6:48 pm
6:49 pm
उलुबरिया
6:53 pm
6:54 pm
फुलेस्वर
6:56 pm
6:57 pm
चेंगेल
7:00 pm
7:01 pm
बौरिया जंक्शन
7:04 pm
7:05 pm
नलपुर
7:08 pm
7:09 pm
अबादा
7:11 pm
7:12 pm
संकरैल
7:16 pm
7:17 pm
अंदुल
7:19 pm
7:20 pm
मौरिग्राम
7:28 pm
7:29 pm
सन्त्रागाची जंक्शन
7:32 pm
7:33 pm
रामराजतला
7:35 pm
7:36 pm
दासनगर
7:39 pm
7:40 pm
तिकिअपारा
7:55 pm
 
हावड़ा जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)