ट्रेन रनिंग स्टेटस

51422 निजामाबाद पुणे पैसिंजर रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
11:40 pm
निजामाबाद
11:48 pm
11:49 pm
जन्कम्पेट जंक्शन
11:59 pm
12:01 am
नाविपेट
12:16 am
12:18 am
बसर
12:28 am
12:29 am
धर्माबाद
12:41 am
12:42 am
कर्खेली
12:50 am
12:51 am
बोलसा
1:14 am
1:15 am
उमरी
1:29 am
1:30 am
सिवुनगाँव
1:58 am
2:00 am
मुद्खेद जंक्शन
2:09 am
2:10 am
मुगत
2:33 am
2:35 am
हज़ूर साहिब नांदेड़
2:57 am
2:58 am
लिम्बगांव
3:07 am
3:08 am
चुडवा
3:25 am
3:30 am
पूर्णा जंक्शन
3:44 am
3:45 am
मिर्क्हल
3:51 am
3:52 am
पिंगली
4:03 am
4:05 am
परभानी जंक्शन
4:16 am
4:17 am
पेर्गओं
4:29 am
4:30 am
मंवाथ रोड
4:41 am
4:42 am
सेलु
4:49 am
4:50 am
सतूना
4:59 am
5:00 am
उस्मानपुर
5:29 am
5:30 am
पर्तुर
5:34 am
5:35 am
परद्गओं
5:49 am
5:50 am
रंजनी
6:09 am
6:10 am
कोडी
6:34 am
6:35 am
सरवरी
7:03 am
7:05 am
जालना
7:24 am
7:25 am
बदनपुर
7:39 am
7:40 am
कर्मद
7:49 am
7:50 am
चिकाल्थान
7:54 am
7:55 am
मुकुंद वाडी हॉल्ट
8:15 am
8:20 am
औरंगाबाद
8:34 am
8:35 am
दौलताबाद
8:49 am
8:50 am
पुतुल
9:09 am
9:10 am
लासुर
9:19 am
9:20 am
करंजगांव
9:29 am
9:30 am
परसोदा
9:44 am
9:45 am
रोतेगांव
9:59 am
10:00 am
तरुर
10:19 am
10:20 am
नगर्सोल
10:29 am
10:30 am
अनके
11:30 am
11:40 am
मनमाड जंक्शन
12:34 pm
12:35 pm
येओला
12:48 pm
12:50 pm
कोपरगांव
12:57 pm
12:58 pm
संवत्सर
1:07 pm
1:08 pm
कन्हेगांव
1:19 pm
1:20 pm
पुन्तम्बा
1:29 pm
1:30 pm
चितली
1:58 pm
2:00 pm
बेलापुर
2:07 pm
2:08 pm
निपानी वद्गांव
2:16 pm
2:17 pm
पधेगांव
2:24 pm
2:25 pm
तकलिमिया
2:34 pm
2:35 pm
राहुरी
2:48 pm
2:50 pm
वंबोरी
3:18 pm
3:20 pm
विलाद
3:50 pm
3:55 pm
अहमदनगर
4:13 pm
4:15 pm
अकोल्नेर
4:23 pm
4:25 pm
सरोला
4:39 pm
4:40 pm
रंजन्गांव रोड
4:48 pm
4:50 pm
विसापूर
5:08 pm
5:10 pm
बेल्वंदी
5:28 pm
5:30 pm
श्रीगोंदा रोड
5:44 pm
5:45 pm
कश्ती
6:35 pm
6:50 pm
दौंड जंक्शन
7:04 pm
7:05 pm
पतस
7:10 pm
7:11 pm
कदेथान
7:22 pm
7:23 pm
केद्गांव
7:29 pm
7:30 pm
खुत्बव
7:41 pm
7:42 pm
एवत
7:54 pm
7:55 pm
उरुली
8:07 pm
8:08 pm
लोनी
8:14 pm
8:15 pm
मंजरी बुद्रुक
8:24 pm
8:25 pm
हडपसर
8:55 pm
 
पुणे जंक्शन