ट्रेन रनिंग स्टेटस

53063 बर्द्धमान बरहरवा पैसिंजर रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
6:30 am
बर्द्धमान जंक्शन
6:37 am
6:38 am
तलित
6:46 am
6:47 am
खाना जंक्शन
6:55 am
6:56 am
झपातेर ढाल
7:01 am
7:02 am
बनपास
7:08 am
7:09 am
नोअडर ढाल
7:16 am
7:17 am
गुस्करा
7:25 am
7:26 am
पिचकूररधल
7:31 am
7:32 am
भेदिया
7:41 am
7:46 am
बोलपुर शांतिनिकेतन
7:52 am
7:53 am
प्रान्तिक
8:02 am
8:03 am
कोपैई
8:12 am
8:13 am
अहमदपुर जंक्शन
8:18 am
8:19 am
बठ्सपुर
8:28 am
8:29 am
सिंथिया जंक्शन
8:37 am
8:38 am
गडढरपूर
8:45 am
8:46 am
मल्लारपुर
8:52 am
8:53 am
तारपित रोड
9:11 am
9:16 am
रामपुर हाट
9:24 am
9:25 am
स्वाडिनपुर
9:32 am
9:34 am
नलहटी जंक्शन
9:40 am
9:41 am
चतरा
9:49 am
9:50 am
मुरारी
9:55 am
9:56 am
बंषलाई ब्रिड्ज
10:02 am
10:03 am
राज् ग्राम
10:09 am
10:10 am
नगारनबी
10:17 am
10:19 am
पाकुर
10:24 am
10:25 am
तिलभिता
10:32 am
10:33 am
कोताल्पुकुर
10:40 am
10:41 am
गुमानि
11:28 am
11:33 am
बरहरवा जंक्शन
11:42 am
11:43 am
बाकूड़ी
11:48 am
11:49 am
धामधामिया
12:10 pm
 
तिन्पहर जंक्शन