ट्रेन रनिंग स्टेटस

54056 मोरादाबाद पुरानी दिल्ली पैसिंजर रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
10:00 am
पुरानी दिल्ली जंक्शन
10:15 am
10:16 am
दिल्ली शाहदरा
10:21 am
10:22 am
विवेक विहार
10:28 am
10:29 am
साहिबाबाद
10:50 am
10:52 am
गाजियाबाद जंक्शन
11:13 am
11:14 am
अध्यात्मिक नगर हॉल्ट
11:31 am
11:33 am
पिलखुआ
11:41 am
11:42 am
कस्तला कस्माबाद हॉल्ट
11:48 am
11:52 am
हापुर जंक्शन
12:07 pm
12:08 pm
बाबूगढ़
12:16 pm
12:17 pm
कुचेसर रोड
12:26 pm
12:28 pm
सिम्भूली
12:52 pm
12:54 pm
गढ़मुक्तेसर
1:02 pm
1:03 pm
गढ़मुक्तेसर ब्रिज
1:14 pm
1:15 pm
कनकतेर
1:23 pm
1:25 pm
गजरौला जंक्शन
1:35 pm
1:36 pm
महेसरा हॉल्ट
1:43 pm
1:44 pm
कफुरपुर
2:00 pm
2:05 pm
अमरोहा
2:13 pm
2:14 pm
कैल्सा
2:21 pm
2:22 pm
चककाली लाइ हॉल्ट
2:28 pm
2:30 pm
हकीमपुर
2:58 pm
3:00 pm
लोदीपुर बिशनपुर हॉल्ट
3:20 pm
 
मुरादाबाद जंक्शन