ट्रेन रनिंग स्टेटस

56227 बंगलौर सिटी शिमोगा टाउन पैसेंजर रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
4:30 pm
KSR बेंगलूरु
4:35 pm
4:36 pm
मल्लेश्वरम
4:43 pm
4:45 pm
यशवंतपुर जंक्शन
4:54 pm
4:55 pm
चिक बनवार
5:08 pm
5:09 pm
गोलहाल्ली
5:15 pm
5:16 pm
भैरनायकनहल्ली
5:20 pm
5:21 pm
दोद्बेले
5:27 pm
5:28 pm
मुद्दलिंगनहल्ली हॉल्ट
5:31 pm
5:32 pm
निद्वंडा
5:35 pm
5:36 pm
डोब्बस्पेट
5:43 pm
5:44 pm
हीरेहली
5:50 pm
5:52 pm
क्यात्संद्र
6:03 pm
6:05 pm
तुमकुर
6:09 pm
6:10 pm
हेग्गेरे हॉल्ट
6:19 pm
6:20 pm
मल्लसंद्रा
6:30 pm
6:31 pm
गुब्बी
6:41 pm
6:42 pm
नीट्तूर
6:52 pm
6:53 pm
संपीगे रोड
6:59 pm
7:00 pm
अम्मासंद्र
7:07 pm
7:08 pm
बनसंद्रा
7:14 pm
7:15 pm
अरालगूप्पे हॉल्ट
7:20 pm
7:21 pm
करदी
7:27 pm
7:28 pm
बानाशनकारी हॉल्ट
7:59 pm
8:00 pm
तिप्तुर
8:05 pm
8:06 pm
श्री शारदा नगर
8:15 pm
8:16 pm
होणनवल्ली रोड
8:21 pm
8:22 pm
अदिहल्ली
8:40 pm
8:45 pm
अर्सिकेरे जंक्शन
8:59 pm
9:00 pm
बनवर
9:11 pm
9:12 pm
देवानूर
9:24 pm
9:25 pm
बल्लेकेरे हॉल्ट
9:33 pm
9:35 pm
कदुर
9:48 pm
9:50 pm
बिरुर जंक्शन
10:04 pm
10:05 pm
शिवपुर
10:09 pm
10:10 pm
कोरानाहल्ली हॉल्ट
10:23 pm
10:25 pm
तरिकेरे
10:39 pm
10:40 pm
मसरहल्ली
10:58 pm
11:00 pm
भद्रावती
11:14 pm
11:15 pm
शिमोगा
11:50 pm
 
शिमोगा टाउन