ट्रेन रनिंग स्टेटस

56238 बंगलौर मैसूर पैसेंजर रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
7:10 pm
KSR बेंगलूरु
7:23 pm
7:24 pm
नयन्दहल्ली
7:27 pm
7:28 pm
ज्ञान भारती
7:34 pm
7:35 pm
केन्गेरी
7:43 pm
7:44 pm
हेज्जाला
7:49 pm
7:50 pm
बिदादी
7:57 pm
7:58 pm
केतोहल्ली हॉल्ट
8:04 pm
8:05 pm
रामनगरम
8:14 pm
8:15 pm
चन्नपटना
8:21 pm
8:22 pm
सेत्तिहल्ली
8:27 pm
8:28 pm
निदघाटता
8:34 pm
8:35 pm
मद्दुर
8:43 pm
8:44 pm
हनाकेरे
8:54 pm
8:55 pm
मंड्या
9:03 pm
9:04 pm
येलियुर
9:12 pm
9:13 pm
ब्यादाराहल्ली
9:17 pm
9:18 pm
चंद्रगिरी कोप्पल हाल्ट
9:23 pm
9:24 pm
पन्दवापुरा
9:29 pm
9:30 pm
श्रीरंगापत्ताना
9:37 pm
9:38 pm
नगनाहल्ली
10:20 pm
 
मैसूर जंक्शन