ट्रेन रनिंग स्टेटस

68414 पुरी तालचेर पैसेंजर रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
4:35 pm
पुरी
4:47 pm
4:48 pm
मालतिपतपुर
4:53 pm
4:54 pm
जानकिडायपुर
4:59 pm
5:00 pm
सखी गोपाल
5:06 pm
5:07 pm
बीरपुरषोतमपुर
5:12 pm
5:13 pm
जेनपुर रोड
5:18 pm
5:19 pm
देलंग
5:24 pm
5:25 pm
कनास रोड
5:30 pm
5:31 pm
मोटरी हॉल्ट
5:39 pm
5:40 pm
हरीपुर ग्राम
5:50 pm
5:55 pm
खुर्दा रोड जंक्शन
6:07 pm
6:08 pm
रेतअंग
6:15 pm
6:16 pm
लिंगराज टेंपल रोड
6:25 pm
6:30 pm
भुबनेश्वर
6:35 pm
6:36 pm
वनीविहार
6:42 pm
6:43 pm
मंचेस्वर
6:48 pm
6:49 pm
पटिया हॉल्ट
6:53 pm
6:54 pm
भुबनेश्वर न्यू
6:59 pm
7:00 pm
बारंग
7:07 pm
7:08 pm
गोपालपुर बलकड़ा
7:14 pm
7:15 pm
कथा ज़ोरी
7:25 pm
7:30 pm
कट्टक
7:37 pm
7:38 pm
केंद्रापारा रोड
7:43 pm
7:44 pm
मंगुली चोवद्वर
7:49 pm
7:50 pm
नेर्गुन्दी जंक्शन
7:57 pm
7:58 pm
सलगाँव
8:04 pm
8:05 pm
चर्बटिया
8:10 pm
8:11 pm
बड़ा पाड़ागाँव
8:17 pm
8:18 pm
गुरुदीझातिया
8:28 pm
8:29 pm
मचपुर
8:36 pm
8:37 pm
रजत गढ़
8:47 pm
8:48 pm
जोरंदा रोड
8:55 pm
8:56 pm
श्यामा चरनपुर हॉल्ट
9:05 pm
9:10 pm
धेनकनाल
9:16 pm
9:17 pm
दांडी माल
9:23 pm
9:24 pm
सदाशिबपुर
9:29 pm
9:30 pm
महादिया
9:35 pm
9:36 pm
हिंडोल रोड
9:41 pm
9:42 pm
नयाभागिरथिपुर फ
9:48 pm
9:49 pm
मेरमांदॉलिल
9:56 pm
9:57 pm
बुधपंक
10:04 pm
10:05 pm
तलछेर थर्मल
10:16 pm
 
तालचेर