ट्रेन रनिंग स्टेटस

74024 सहारनपुर दिल्ली पैसेंजर रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
1:15 pm
सहारनपुर जंक्शन
1:27 pm
1:28 pm
टापरी जंक्शन
1:39 pm
1:40 pm
माननी
1:46 pm
1:47 pm
भांकला हॉल्ट
1:53 pm
1:54 pm
रामपुर मनिहरण
2:01 pm
2:02 pm
सोना अर्जुनपुर
2:09 pm
2:10 pm
ननौटा
2:20 pm
2:21 pm
ताना भवन
2:25 pm
2:26 pm
ताना भवन न
2:32 pm
2:33 pm
हरहर फतेहपुर
2:39 pm
2:40 pm
हिंद
2:45 pm
2:46 pm
सिलवर
3:00 pm
3:02 pm
शामली
3:07 pm
3:08 pm
गुजरान बलवा हॉल्ट
3:13 pm
3:14 pm
खान्द्रवाली हॉल्ट
3:22 pm
3:23 pm
कंधला
3:30 pm
3:31 pm
आय्लम हॉल्ट
3:35 pm
3:36 pm
असरा हाल्ट
3:41 pm
3:42 pm
भूद्पुर
3:48 pm
3:49 pm
कासिमपुर खेरी
3:55 pm
3:56 pm
बाओली
4:02 pm
4:03 pm
बरौत
4:08 pm
4:09 pm
बारका हॉल्ट
4:14 pm
4:15 pm
अलावलपुर इद्रिस्पुर
4:21 pm
4:22 pm
सुज़रा
4:43 pm
4:44 pm
बागपत रोड
4:58 pm
4:59 pm
अहेरा
5:04 pm
5:05 pm
संहेरा हॉल्ट
5:10 pm
5:11 pm
खेकरा
5:16 pm
5:17 pm
फखरपुर हॉल्ट
5:22 pm
5:23 pm
गोत्रा
5:29 pm
5:30 pm
नूरसरतबाद खरखर
5:42 pm
5:43 pm
नोली
5:48 pm
5:49 pm
बहता हाजीपुर
6:02 pm
6:04 pm
दिल्ली शाहदरा
6:30 pm
 
पुरानी दिल्ली जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)
En
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR
UR