ट्रेन रनिंग स्टेटस

78820 गोंदिया बल्हारशाह पैसेंजर रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
10:20 am
गोंदिया जंक्शन
10:30 am
10:31 am
गंखेरा
10:36 am
10:38 am
हिरदामाली
10:44 am
10:45 am
पिन्दकेपर हॉल्ट
10:54 am
10:56 am
गॉंगले
11:06 am
11:07 am
खोदसेवनी
11:13 am
11:15 am
सोंदाद
11:23 am
11:24 am
गोंद उमरी
11:35 am
11:37 am
देवलगाँव
11:45 am
11:46 am
बारभाती
11:52 am
11:54 am
अर्जुनी
12:04 pm
12:06 pm
वदेगाँव
12:13 pm
12:14 pm
अरुन नगर हॉल्ट
12:25 pm
12:30 pm
वाद्सा
12:34 pm
12:35 pm
छिचोली बुज़ुर्ग
12:40 pm
12:42 pm
ब्रम्हपुरी
12:51 pm
12:52 pm
किर्मिति मेंढा
1:00 pm
1:10 pm
नागभीर जंक्शन
1:17 pm
1:18 pm
मिन्दाला
1:25 pm
1:27 pm
तलोधी रोड
1:36 pm
1:38 pm
अलेवाही
1:46 pm
1:48 pm
सिन्देवही
1:59 pm
2:01 pm
राजुली
2:12 pm
2:13 pm
मारोडा
2:18 pm
2:20 pm
मूल मरोर
2:29 pm
2:30 pm
टोलेवाही
2:38 pm
2:40 pm
केल्ज़र
3:05 pm
3:15 pm
चंदा फोर्ट
4:15 pm
 
बल्हारशाह