ट्रेन रनिंग स्टेटस

95004 खोपोली मुंबई छ. शिवाजी फास्ट रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
8:40 am
खोपोली
8:43 am
8:44 am
लोव्जी
8:47 am
8:48 am
दोलावी
8:50 am
8:51 am
केलावी
8:57 am
8:58 am
पलाशारी
9:05 am
9:06 am
कर्जत
9:14 am
9:15 am
भिवपुरी रोड
9:21 am
9:22 am
नेरल
9:25 am
9:26 am
शेलु
9:29 am
9:30 am
वंगानी
9:38 am
9:39 am
बदलापुर
9:45 am
9:46 am
अम्बरनाथ
9:49 am
9:50 am
उल्हासनगर
9:51 am
9:52 am
विट्ठलवाडी
9:57 am
9:58 am
कल्याण जंक्शन
10:04 am
10:05 am
डोम्बिवली
10:16 am
10:17 am
ठाणे
10:20 am
10:21 am
मुलुंड
10:33 am
10:34 am
घाट कोपर
10:37 am
10:38 am
कुर्ला जंक्शन
10:45 am
10:46 am
दादर सेंट्रल
10:51 am
10:52 am
भाईखल्ला
11:00 am
 
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस