ट्रेन रनिंग स्टेटस
रूटलाइवसीटेंकिराया

95106 कर्जत मुंबई छ. शिवाजी फास्ट रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
6:33 am
कर्जत
6:41 am
6:42 am
भिवपुरी रोड
6:48 am
6:49 am
नेरल
6:52 am
6:53 am
शेलु
6:56 am
6:57 am
वंगानी
7:05 am
7:06 am
बदलापुर
7:12 am
7:13 am
अम्बरनाथ
7:16 am
7:17 am
उल्हासनगर
7:18 am
7:19 am
विट्ठलवाडी
7:25 am
7:26 am
कल्याण जंक्शन
7:31 am
7:32 am
डोम्बिवली
7:43 am
7:44 am
ठाणे
7:47 am
7:48 am
मुलुंड
7:59 am
8:00 am
घाट कोपर
8:03 am
8:04 am
कुर्ला जंक्शन
8:11 am
8:12 am
दादर सेंट्रल
8:17 am
8:18 am
भाईखल्ला
8:26 am
 
छ. शिवाजी महाराज टर्मिनस