ट्रेन रनिंग स्टेटस

98346 बेलापुर मुंबई छ. शिवाजी लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
12:11 pm
बेलापुर
12:14 pm
12:15 pm
सी वूड धारवी
12:17 pm
12:18 pm
नेरुल
12:20 pm
12:21 pm
जुईनगर
12:23 pm
12:24 pm
संपदा
12:25 pm
12:26 pm
वाशी
12:33 pm
12:34 pm
मानखुर्द
12:36 pm
12:37 pm
गोवंदी
12:38 pm
12:39 pm
चेम्बूर
12:41 pm
12:42 pm
तिलक नगर
12:44 pm
12:45 pm
कुर्ला जंक्शन
12:47 pm
12:48 pm
चुनाभट्टी
12:50 pm
12:51 pm
गुरु तेगबहादुरनगर
12:56 pm
12:57 pm
वडाला रोड
12:59 pm
1:00 pm
सेवरी
1:02 pm
1:03 pm
काटन ग्रीन
1:04 pm
1:05 pm
रेय रोड
1:07 pm
1:08 pm
डोकयार्ड रोड
1:09 pm
1:10 pm
संधुर्स्त रोड
1:11 pm
1:12 pm
मस्जिद
1:15 pm
 
मुंबई छ. शिवाजी टर्मिनस