एल्लामंचिली से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
17479पूरी तिरुपति एक्स्प्रेस00.5411.4910.55hr
17481बिलासपुर तिरुपति एक्सप्रेस00.5411.4910.55hr
13351धनबाद आल्पुल्हा एक्सप्रेस10.3220.2409.52hr
18189टाटानगर अल्लेप्पी एक्सप्रेस10.3220.2409.52hr
17488तिरुमला एक्सप्रेस14.5523.5909.04hr