साम्बा से
ट्रेननामप्रस्थानआगमनयात्रा
16032अंडमान एक्स्प्रेस00.1708.0007.43hr
16318हिमसागर एक्सप्रेस00.1708.0007.43hr
16688नवयुग एक्स्प्रेस00.1708.0007.43hr