Station Live

Agarpara Station Live Status

TrainTime
31811 SDAH KNJ LOCAL
 Sealdah → Krishngr Cty Jn
31311 SDAH KLYM LOCAL
 Sealdah → Kalyani Simanta
31911 SDAH GEDE LOCAL
 Sealdah → Gede
31412 NH SDAH LOCAL
 Naihati Jn → Sealdah
31511 SDAH STB LOCAL
 Sealdah → Shantipur
31512 STB SDAH LOCAL
 Shantipur → Sealdah
31611 SDAH RHA LOCAL
 Sealdah → Ranaghat Jn
31414 NH SDAH LOCAL
 Naihati Jn → Sealdah
31612 RHA SDAH LOCAL
 Ranaghat Jn → Sealdah
31813 SDAH KNJ LOCAL
 Sealdah → Krishngr Cty Jn
31313 SDAH KLYM LOCAL
 Sealdah → Kalyani Simanta
31912 GEDE SDAH LOCAL
 Gede → Sealdah
31613 SDAH RHA LOCAL
 Sealdah → Ranaghat Jn
31312 KLYM SDAH LOCAL
 Kalyani Simanta → Sealdah
31211 SDAH BP LOCAL
 Sealdah → Barrackpore
31812 KNJ SDAH LOCAL
 Krishngr Cty Jn → Sealdah
31513 SDAH STB LOCAL
 Sealdah → Shantipur
34052 NH BGB LOCAL
 Naihati Jn → Komagata Maru Budge Budge
31815 SDAH KNJ LOCAL
 Sealdah → Krishngr Cty Jn
31514 STB SDAH LOCAL
 Shantipur → Sealdah
31615 SDAH RHA LOCAL
 Sealdah → Ranaghat Jn
31315 SDAH KLYM LOCAL
 Sealdah → Kalyani Simanta
31212 BP SDAH LOCAL
 Barrackpore → Sealdah
31413 SDAH NH LOCAL
 Sealdah → Naihati Jn
31314 KLYM SDAH LOCAL
 Kalyani Simanta → Sealdah
31914 GEDE SDAH LOCAL
 Gede → Sealdah
31817 SDAH KNJ LOCAL
 Sealdah → Krishngr Cty Jn
31614 RHA SDAH LOCAL
 Ranaghat Jn → Sealdah
31471 KGK NH LOCAL
 Kankurgachhi Road Jn → Naihati Jn
31516 STB SDAH LOCAL
 Shantipur → Sealdah
31317 SDAH KLYM LOCAL
 Sealdah → Kalyani Simanta
31515 SDAH STB LOCAL
 Sealdah → Shantipur
30142 GEDE MJT LOCAL
 Gede → Majerhat
31816 KNJ SDAH LOCAL
 Krishngr Cty Jn → Sealdah
31913 SDAH GEDE LOCAL
 Sealdah → Gede
31217 SDAH BP LOCAL
 Sealdah → Barrackpore
31316 KLYM SDAH LOCAL
 Kalyani Simanta → Sealdah
31415 SDAH NH LOCAL
 Sealdah → Naihati Jn
31617 SDAH RHA LOCAL
 Sealdah → Ranaghat Jn
31219 SDAH BP LOCAL
 Sealdah → Barrackpore
31416 NH SDAH LOCAL
 Naihati Jn → Sealdah
31221 SDAH BP LOCAL
 Sealdah → Barrackpore
31616 RHA SDAH LOCAL
 Ranaghat Jn → Sealdah
31216 BP SDAH LOCAL
 Barrackpore → Sealdah


EMEMU
eRail.in
09-Apr-2020 01:24