Station Live

Akaipur H Station Live Status

TrainTime
33716 BNJ RHA LOCAL
 Bangaon Jn → Ranaghat Jn
33715 RHA BNJ LOCAL
 Ranaghat Jn → Bangaon Jn
33740 BNJ RHA LOCAL
 Bangaon Jn → Ranaghat Jn
33717 RHA BNJ LOCAL
 Ranaghat Jn → Bangaon Jn
33718 BNJ RHA LOCAL
 Bangaon Jn → Ranaghat Jn
33719 RHA BNJ LOCAL
 Ranaghat Jn → Bangaon Jn
33720 BNJ RHA LOCAL
 Bangaon Jn → Ranaghat Jn
33721 RHA BNJ LOCAL
 Ranaghat Jn → Bangaon Jn
33752 BNJ STB LOCAL
 Bangaon Jn → Shantipur
33723 RHA BNJ LOCAL
 Ranaghat Jn → Bangaon Jn
33722 BNJ RHA LOCAL
 Bangaon Jn → Ranaghat Jn
33724 BNJ RHA LOCAL
 Bangaon Jn → Ranaghat Jn
33751 STB BNJ LOCAL
 Shantipur → Bangaon Jn
33726 BNJ SDAH LOCAL
 Bangaon Jn → Ranaghat Jn
33725 RHA BNJ LOCAL
 Ranaghat Jn → Bangaon Jn
33728 BNJ SDAH LOCAL
 Bangaon Jn → Ranaghat Jn
33727 RHA BNJ LOCAL
 Ranaghat Jn → Bangaon Jn
33730 BNJ RHA LOCAL
 Bangaon Jn → Ranaghat Jn
33729 RHA BNJ LOCAL
 Ranaghat Jn → Bangaon Jn
33732 BNJ RHA LOCAL
 Bangaon Jn → Ranaghat Jn
33731 RHA BNJ LOCAL
 Ranaghat Jn → Bangaon Jn


EMEMU
eRail.in
18-Jul-2024 06:44