Loading...
90339 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.07 hr
10:13
90343 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
10:18
90347 CCG ADH LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
10:21
98727 CSTM GMN LOCAL
Santa Cruz
00.06 hr
10:25
90357 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
10:26
90367 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
10:31
90371 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
10:34
90375 CCG ADH LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
10:37
90381 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
10:40
90383 CCG ADH LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
10:44
90387 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
10:47
98729 CSTM GMN LOCAL
Santa Cruz
00.06 hr
10:51
90397 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
10:57
90401 CCG ADH LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
11:00
90405 CCG ADH LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
11:03
90411 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
11:06
90413 CCG VIRAR LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
11:09
90417 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
11:12
90421 CCG ADH LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
11:15
98731 CSTM GMN LOCAL
Santa Cruz
00.06 hr
11:16
90429 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
11:21
90431 CCG BYR LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
11:24
90433 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
11:27
90437 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
11:30
90441 CCG ADH LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
11:33
90449 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
11:39
90457 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
11:45
98733 CSTM GMN LOCAL
Santa Cruz
00.06 hr
11:45
90463 CCG ADH LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
11:48
90473 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
11:54
90475 BA BSR LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
11:57
90481 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
12:02
98907 PNVL ADH LOCAL
Santa Cruz
00.06 hr
12:02
90489 CCG VIRAR LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
12:08
90491 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
12:11
98735 CSTM GMN LOCAL
Santa Cruz
00.06 hr
12:17
90503 CCG ADH LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
12:24
90507 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
12:28
90511 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
12:36
90513 CCG ADH LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
12:39
90521 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
12:42
98737 CSTM GMN LOCAL
Santa Cruz
00.06 hr
12:43
90527 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
12:49
91393 CSTM GMN LOCAL
Santa Cruz
00.06 hr
13:03
90545 CCG ADH LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
13:05
90547 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
13:11
90551 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
13:15
90553 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
13:20
98739 CSTM GMN LOCAL
Santa Cruz
00.06 hr
13:28
90561 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
13:29
90563 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
13:32
90569 CCG ADH LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
13:35
90571 CCG VIRAR LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
13:38
90577 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
13:46
90585 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
13:52
90591 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
13:56
98741 CSTM GMN LOCAL
Santa Cruz
00.06 hr
13:57
90595 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
14:02
90597 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
14:08
90605 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
14:14
90609 CCG VIRAR LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
14:22
98743 CSTM GMN LOCAL
Santa Cruz
00.06 hr
14:22
90619 CCG ADH LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
14:33
90627 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
14:43
91395 CSTM GMN LOCAL
Santa Cruz
00.06 hr
14:45
90639 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
14:50
90643 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
14:54
98745 CSTM GMN LOCAL
Santa Cruz
00.06 hr
14:54
90653 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
15:11
90657 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
15:19
98747 CSTM GMN LOCAL
Santa Cruz
00.06 hr
15:22
90661 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
15:23
90669 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
15:31
90677 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
15:34
90683 BA VIRAR LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
15:36
90689 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
15:40
98749 CSTM GMN LOCAL
Santa Cruz
00.06 hr
15:50
90697 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
15:53
90705 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
16:03
90709 CCG VIRAR LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
16:06
90721 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
16:16
98751 CSTM GMN LOCAL
Santa Cruz
00.06 hr
16:18
90727 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
16:22
90729 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
16:25
90735 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
16:31
90737 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
16:34
90743 CCG ADH LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
16:38
90745 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
16:41
98753 CSTM GMN LOCAL
Santa Cruz
00.06 hr
16:46
90755 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
16:51
90759 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
16:57
90763 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
17:03
90779 CCG ADH LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
17:12
98755 CSTM GMN LOCAL
Santa Cruz
00.07 hr
17:12
90781 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
17:15
90785 BA VIRAR LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
17:18
90787 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
17:22
90791 CCG ADH LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
17:25
90803 CCG ADH LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
17:37
90807 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
17:41
98757 CSTM GMN LOCAL
Santa Cruz
00.07 hr
17:41
90813 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
17:51
98909 PNVL ADH LOCAL
Santa Cruz
00.06 hr
17:53
90823 MX BVI LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
17:54
90827 BA BVI LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
18:02
98759 CSTM GMN LOCAL
Santa Cruz
00.07 hr
18:05
90831 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
18:06
90835 CCG BVI LADIES SPL
Santa Cruz
00.05 hr
18:09
90851 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
18:18
98911 PNVL ADH LOCAL
Santa Cruz
00.06 hr
18:18
90855 CCG ADH LOCAL
Santa Cruz
00.07 hr
18:21
90867 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.06 hr
18:27
90869 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
18:32
98761 CSTM GMN LOCAL
Santa Cruz
00.07 hr
18:34
90873 CCG VR LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
18:35
90877 CCG ADH LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
18:39
90883 CCG VIRAR LADIES SPL
Santa Cruz
00.05 hr
18:43
90887 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
18:46
98913 PNVL ADH LOCAL
Santa Cruz
00.06 hr
18:48
90901 CCG ADH LOCAL
Santa Cruz
00.06 hr
18:55
90907 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.06 hr
18:59
98763 CSTM GMN LOCAL
Santa Cruz
00.07 hr
19:06
90915 CCG ADH LOCAL
Santa Cruz
00.07 hr
19:08
90925 BA BVI LOCAL
Santa Cruz
00.07 hr
19:15
90931 CCG BYR LADIES SPL
Santa Cruz
00.07 hr
19:21
98765 CSTM ADH LOCAL
Santa Cruz
00.07 hr
19:22
90939 CCG ADH LOCAL
Santa Cruz
00.07 hr
19:24
90941 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.06 hr
19:28
90951 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
19:38
98767 CSTM ADH LOCAL
Santa Cruz
00.07 hr
19:38
90957 CCG ADH LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
19:46
90969 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
19:50
98915 PNVL ADH LOCAL
Santa Cruz
00.07 hr
19:50
90973 BA VIRAR LOCAL
Santa Cruz
00.06 hr
19:52
90975 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
19:57
90979 CCG ADH LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
20:00
90987 CCG ADH LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
20:03
90989 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
20:06
98769 CSTM ADH LOCAL
Santa Cruz
00.07 hr
20:10
90999 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
20:15
91001 CCG ADH LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
20:18
91007 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
20:21
91013 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
20:24
91017 CCG ADH LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
20:28
91019 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
20:31
98771 CSTM ADH LOCAL
Santa Cruz
00.07 hr
20:38
91025 CCG ADH LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
20:40
91029 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
20:43
91039 BA BYR LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
20:46
91041 CCG ADH LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
20:50
98917 PNVL ADH LOCAL
Santa Cruz
00.07 hr
20:53
91051 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
20:54
91053 CCG ADH LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
20:57
91057 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
21:00
91059 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
21:03
98773 CSTM ADH LOCAL
Santa Cruz
00.07 hr
21:05
91061 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
21:06
91071 CCG VR LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
21:11
91491 CSTM BVI LOCAL
Santa Cruz
00.06 hr
21:13
91079 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
21:22
91083 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
21:25
91091 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.06 hr
21:39
98775 CSTM ADH LOCAL
Santa Cruz
00.07 hr
21:39
91107 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
21:47
91109 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
21:50
91113 CCG BYR LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
21:52
91115 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
21:56
91125 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
22:06
91131 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
22:09
91133 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
22:12
91137 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
22:15
98777 CSTM ADH LOCAL
Santa Cruz
00.07 hr
22:15
91141 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
22:18
91145 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
22:21
91157 BA VR LOCAL
Santa Cruz
00.06 hr
22:30
91159 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
22:34
91161 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
22:40
98779 CSTM ADH LOCAL
Santa Cruz
00.07 hr
22:41
91171 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
22:52
91175 CCG BYR LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
22:56
91181 CCG BYR LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
23:06
98781 CSTM ADH LOCAL
Santa Cruz
00.07 hr
23:06
91183 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
23:09
91191 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
23:19
98783 CSTM ADH LOCAL
Santa Cruz
00.06 hr
23:30
91201 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
23:35
91205 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
23:42
91209 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
23:51
91213 CCG BYR LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
00:00
4-Feb
98785 CSTM ADH LOCAL
Santa Cruz
00.06 hr
00:06
4-Feb
91217 CCG BYR LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
00:10
4-Feb
91219 CCG NSP LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
00:14
4-Feb
91221 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
00:22
4-Feb
91223 CCG VR LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
00:28
4-Feb
91229 CCG BYR LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
00:39
4-Feb
91233 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
00:46
4-Feb
91235 CCG VR LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
00:50
4-Feb
91237 CCG BYR LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
00:58
4-Feb
91239 CCG ADH LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
01:01
4-Feb
91241 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
01:08
4-Feb
91243 CCG BYR LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
01:13
4-Feb
91245 CCG VR LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
01:21
4-Feb
91247 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
01:30
4-Feb
90003 BA BVI LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
04:03
4-Feb
90015 BA VR LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
04:35
4-Feb
90017 CCG VR LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
04:45
4-Feb
90021 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
04:48
4-Feb
98701 CSTM ADH LOCAL
Santa Cruz
00.06 hr
04:55
4-Feb
90023 BA BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
05:00
4-Feb
90027 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
05:11
4-Feb
90031 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
05:16
4-Feb
90033 BA BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
05:19
4-Feb
98703 CSTM ADH LOCAL
Santa Cruz
00.06 hr
05:25
4-Feb
90035 MX BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
05:27
4-Feb
90037 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
05:31
4-Feb
90047 BA BVI LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
05:38
4-Feb
98705 CSTM ADH LOCAL
Santa Cruz
00.06 hr
05:39
4-Feb
90049 MX BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
05:41
4-Feb
90057 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
05:48
4-Feb
90059 BA VIRAR LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
05:51
4-Feb
90061 MX BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
05:54
4-Feb
98707 CSTM ADH LOCAL
Santa Cruz
00.06 hr
05:54
4-Feb
90065 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
05:58
4-Feb
90069 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
06:02
4-Feb
90075 MX BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
06:05
4-Feb
90077 BA BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
06:10
4-Feb
90079 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
06:14
4-Feb
98709 CSTM ADH LOCAL
Santa Cruz
00.06 hr
06:19
4-Feb
90085 BA BVI LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
06:20
4-Feb
90087 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
06:26
4-Feb
90093 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
06:33
4-Feb
90097 CCG VR LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
06:38
4-Feb
90099 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
06:41
4-Feb
98711 CSTM ADH LOCAL
Santa Cruz
00.06 hr
06:41
4-Feb
90103 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
06:44
4-Feb
90105 CCG ADH LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
06:47
4-Feb
90111 MX BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
06:52
4-Feb
90115 BA VIRAR LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
06:55
4-Feb
90117 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
06:59
4-Feb
90121 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
07:02
4-Feb
90123 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
07:05
4-Feb
98713 CSTM ADH LOCAL
Santa Cruz
00.06 hr
07:05
4-Feb
98901 PNVL ADH LOCAL
Santa Cruz
00.06 hr
07:17
4-Feb
90135 CCG ADH LOCAL
Santa Cruz
00.07 hr
07:19
4-Feb
90137 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
07:22
4-Feb
90143 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
07:25
4-Feb
90149 BA VR LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
07:30
4-Feb
90151 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
07:33
4-Feb
90153 CCG ADH LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
07:36
4-Feb
98715 CSTM ADH LOCAL
Santa Cruz
00.06 hr
07:36
4-Feb
90157 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
07:40
4-Feb
90159 CCG ADH LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
07:43
4-Feb
90165 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
07:46
4-Feb
90167 MX BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
07:49
4-Feb
90169 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
07:52
4-Feb
90173 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
07:55
4-Feb
90175 CCG ADH LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
07:58
4-Feb
90185 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
08:04
4-Feb
98717 CSTM ADH LOCAL
Santa Cruz
00.06 hr
08:05
4-Feb
90193 BA VIRAR LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
08:07
4-Feb
90195 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
08:12
4-Feb
90199 CCG ADH LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
08:15
4-Feb
98903 PNVL ADH LOCAL
Santa Cruz
00.07 hr
08:16
4-Feb
90201 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
08:18
4-Feb
90207 CCG ADH LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
08:24
4-Feb
90211 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
08:27
4-Feb
98719 CSTM ADH LOCAL
Santa Cruz
00.06 hr
08:33
4-Feb
90219 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
08:34
4-Feb
90221 CCG ADH LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
08:37
4-Feb
90233 BA BSR LOCAL
Santa Cruz
00.06 hr
08:40
4-Feb
90235 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
08:44
4-Feb
90237 CCG ADH LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
08:47
4-Feb
90241 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
08:53
4-Feb
98905 PNVL ADH LOCAL
Santa Cruz
00.08 hr
08:57
4-Feb
90253 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
09:05
4-Feb
90259 CCG ADH LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
09:08
4-Feb
98721 CSTM ADH LOCAL
Santa Cruz
00.06 hr
09:12
4-Feb
90265 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
09:14
4-Feb
90269 CCG ADH LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
09:17
4-Feb
90273 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
09:20
4-Feb
90277 CCG ADH LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
09:26
4-Feb
90285 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
09:30
4-Feb
98723 CSTM GMN LOCAL
Santa Cruz
00.06 hr
09:31
4-Feb
90289 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
09:33
4-Feb
90303 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
09:43
4-Feb
90305 CCG ADH LOCAL
Santa Cruz
00.05 hr
09:46
4-Feb
90311 CCG ADH LOCAL
Santa Cruz
00.06 hr
09:49
4-Feb
90313 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.06 hr
09:52
4-Feb
98725 CSTM GMN LOCAL
Santa Cruz
00.06 hr
09:54
4-Feb
90321 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
09:58
4-Feb
90327 CCG ADH LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
10:01
4-Feb
90331 CCG BVI LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
10:04
4-Feb
90337 CCG ADH LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
10:10
4-Feb
94001 MX BVI A/C LOCAL
Santa Cruz
00.04 hr
07:15
6-Feb
Station Name / Code
Bandra Jn
BA
Santa Cruz
STC
Be your own boss, become Travel Agent अपने बॉस खुद बनें, आज एजेंट बनें.
Click here to Register for Travel Agency ₹3,999 only


Alert : There is NO offical Tatkal Booking Software, tatkal tickets can only be booked from IRCTC website for personal use.

We are Hiring/Jobs Click here to Apply

#SPEICAL#
IRCTC eTicket Retiring Room Tour Packages eCatering eWheelChair Feedback

Bandra Jn to Santa Cruz Trains

About Trains Between Bandra Jn and Santa Cruz

 1. Which trains run between Bandra Jn and Santa Cruz?
  There are 294 trains between Bandra Jn and Santa Cruz.
 2. When does the first train leave from Bandra Jn?
  The first train from Bandra Jn to Santa Cruz is Churchgate Bhayandar LOCAL (91213) departs at 00.00 and train runs daily.
 3. When does the last train leave from Bandra Jn?
  The last train from Bandra Jn to Santa Cruz is Churchgate Borivali LOCAL (91209) departs at 23.51 and train runs daily.
 4. Which is the fastest train to Santa Cruz and its timing?
  The fastest train from Bandra Jn to Santa Cruz is Churchgate Bhayandar LOCAL (91213) departs at 00.00 and train runs daily. It covers the distance of 3km in 00.04 hrs.