from Bhilai to Bhilainagar
Train / Name / Destination / TravelDepArr
68725 R DURG MEMU
Raipur Jn → Bhilainagar (00.10 hr)
21.24
19-Jul
21.34
19-Jul
68729 R DGG MEMU
Raipur Jn → Bhilainagar (00.09 hr)
22.21
19-Jul
22.30
19-Jul
58111 TATA ITR PASS
Tatanagar Jn → Bhilainagar (00.15 hr)
23.23
19-Jul
23.38
19-Jul
68701 R DURG MEMU
Raipur Jn → Bhilainagar (00.09 hr)
05.20
20-Jul
05.29
20-Jul
18030 SHM LTT EXPRESS
Shalimar → Bhilainagar (00.15 hr)
07.18
20-Jul
07.33
20-Jul
68703 R DURG MEMU
Raipur Jn → Bhilainagar (00.09 hr)
08.05
20-Jul
08.14
20-Jul
68705 R DGG MEMU
Raipur Jn → Bhilainagar (00.09 hr)
09.00
20-Jul
09.09
20-Jul
78815 R BPTP DMU
Raipur Jn → Bhilainagar (00.13 hr)
09.45
20-Jul
09.58
20-Jul
68707 R DURG MEMU
Raipur Jn → Bhilainagar (00.18 hr)
13.00
20-Jul
13.18
20-Jul
58205 R ITR PASS
Raipur Jn → Bhilainagar (00.12 hr)
14.12
20-Jul
14.24
20-Jul
58117 JSG G PASS
Jharsuguda Jn → Bhilainagar (00.16 hr)
17.06
20-Jul
17.22
20-Jul
68709 R DGG MEMU
Raipur Jn → Bhilainagar (00.12 hr)
17.51
20-Jul
18.03
20-Jul
68717 R DURG MEMU
Raipur Jn → Bhilainagar (00.14 hr)
18.55
20-Jul
19.09
20-Jul
68721 R DGG MEMU
Raipur Jn → Bhilainagar (00.18 hr)
19.50
20-Jul
20.08
20-Jul
New IRCTC Agent Registration
Feedback