from Bijainagar to Jaipur
Train / Name / Destination / TravelDepArr
12991 UDZ JP EXP
Udaipur City → Jaipur (03.25 hr)
10.10
16-Jul
13.35
16-Jul
09722 UDZ JP SF T SPL
Udaipur City → Jaipur (03.43 hr)
18.32
16-Jul
22.15
16-Jul
59307 INDB AII LINK E
Indore Jn Bg → Jaipur (04.22 hr)
05.08
17-Jul
09.30
17-Jul
19712 BPL JAIPUR EXP
Bhopal Jn → Jaipur (04.22 hr)
05.08
17-Jul
09.30
17-Jul
19609 UDZ HW EXP
Udaipur City → Jaipur (03.37 hr)
18.13
18-Jul
21.50
18-Jul
11203 NGP JAIPUR EXP
Nagpur → Jaipur (03.40 hr)
10.30
19-Jul
14.10
19-Jul
19601 UDZ NJP EXP
Udaipur City → Jaipur (04.24 hr)
04.36
20-Jul
09.00
20-Jul
17020 HYB JP EXP
Hyderabad Decan → Jaipur (04.52 hr)
01.33
22-Jul
06.25
22-Jul
12316 ANANYA EXPRESS
Udaipur City → Jaipur (04.14 hr)
04.36
22-Jul
08.50
22-Jul
New IRCTC Agent Registration
Feedback