Loading...

Chennai Beach Jn → Pattaravakkam

43661 VLCY AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
21:00
43665 VLCY AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
21:45
43663 VLCY AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
21:45
43799 VLCY PTMS LOCAL
Pattaravakkam
00.30 hr
23:15
40900 MSB-CGL-AJJ-MSB CIRCULAR
Pattaravakkam
05.25 hr
00:00
26-Apr
43803 MSB AJJ LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
04:15
26-Apr
43701 MSB TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
05:20
26-Apr
43761 VLCY-TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.32 hr
05:55
26-Apr
43651 VLCY AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.33 hr
06:50
26-Apr
43653 VLCY AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
08:10
26-Apr
43791 VLCY PRES LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
09:10
26-Apr
43763 VLCY TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
09:55
26-Apr
43793 VLCY PRES LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
10:05
26-Apr
43601 MSB AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
10:25
26-Apr
66041 MSB CGL MSB CIRCULAR
Pattaravakkam
00.31 hr
10:30
26-Apr
43655 VLCY-AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
11:05
26-Apr
43941 VLCY TRT LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
12:10
26-Apr
43765 VLCY TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
13:05
26-Apr
43795 VLCY PRES LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
13:50
26-Apr
43935 VLCY AJJ LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
14:25
26-Apr
43931 VLCY-AJJ EMU LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
14:25
26-Apr
43767 VLCY TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
15:30
26-Apr
66053 MSB TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
16:00
26-Apr
43797 VLCY PRES LOCAL
Pattaravakkam
00.27 hr
17:25
26-Apr
43769 VLCY TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
17:40
26-Apr
43933 VLCY AJJ LADIES LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
18:05
26-Apr
43937 VLCY AJJ LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
18:05
26-Apr
43771 VLCY TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
19:10
26-Apr
43775 VLCY TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
19:10
26-Apr
43657 VLCY AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
19:35
26-Apr
43773 VLCY TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
19:50
26-Apr
43777 VLCY TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.33 hr
19:50
26-Apr
43659 VLCY AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
20:20
26-Apr
43703 MSB TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.32 hr
05:55
28-Apr
43621 MSB-AVD EMU
Pattaravakkam
00.39 hr
07:15
28-Apr
43603 MSB AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
08:10
28-Apr
43623 MSB-AVD EMU
Pattaravakkam
00.39 hr
08:10
28-Apr
43751 MSB PTMS LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
09:10
28-Apr
43705 MSB TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
09:50
28-Apr
43753 MSB PTMS LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
10:05
28-Apr
43721 MSB-TRL EMU
Pattaravakkam
00.45 hr
10:20
28-Apr
43605 MSB AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
11:05
28-Apr
43725 MSB-TRL EMU
Pattaravakkam
00.45 hr
11:30
28-Apr
43821 MSB TRT FAST
Pattaravakkam
00.31 hr
12:10
28-Apr
43707 MSB TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
13:05
28-Apr
43727 MSB-TRL EMU
Pattaravakkam
00.45 hr
13:20
28-Apr
43755 MSB PTMS LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
13:50
28-Apr
43805 MSB AJJ LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
14:25
28-Apr
43729 MSB-TRL EMU
Pattaravakkam
00.31 hr
15:15
28-Apr
43709 MSB TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
15:30
28-Apr
43723 MSB-TRL EMU
Pattaravakkam
00.52 hr
17:15
28-Apr
43731 MSB-TRL EMU
Pattaravakkam
00.31 hr
17:20
28-Apr
43757 MSB PTMS LOCAL
Pattaravakkam
00.30 hr
17:25
28-Apr
43711 MSB TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
17:40
28-Apr
43813 MSB-AJJ EMU
Pattaravakkam
00.31 hr
18:05
28-Apr
43815 MSB-AJJ EMU
Pattaravakkam
00.31 hr
18:25
28-Apr
43713 MSB TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.32 hr
19:10
28-Apr
43607 MSB AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
19:35
28-Apr
43717 MSB TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
19:50
28-Apr
43715 MSB TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.32 hr
19:50
28-Apr
43609 MSB AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
20:20
28-Apr
43611 MSB AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.32 hr
21:00
28-Apr
43613 MSB AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.35 hr
21:45
28-Apr
43615 MSB AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
21:45
28-Apr
43759 MSB PTMS LOCAL
Pattaravakkam
00.32 hr
23:15
28-Apr

Mgr Chennai Central Suburban → Pattaravakkam

43251 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
20:55
43439 MMCC-AJJ
Pattaravakkam
00.23 hr
21:05
66003 MAS AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
21:15
43125 MAS PRES LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
21:25
43253 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
21:40
43441 MASS-AJJ EMU LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
22:00
43443 MASS-AJJ EMU LOCAL
Pattaravakkam
00.24 hr
22:05
43023 MMCC AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
22:20
66005 MAS AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
22:20
43019 MMC-AVD EMU LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
22:20
43127 MAS PRES LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
22:35
66009 MAS AJJ LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
22:45
43445 MASS-AJJ EMU LOCAL
Pattaravakkam
00.24 hr
22:45
43255 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
23:15
66007 MAS AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
23:30
43029 MAS AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
23:35
43027 MMC-AVD EMU LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
23:35
43025 MAS AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
23:45
43021 MMC-AVD EMU LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
23:45
43257 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
23:55
43001 MAS AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.34 hr
00:15
26-Apr
43501 MAS TRT LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
03:50
26-Apr
43101 MAS PRES LOCAL
Pattaravakkam
00.22 hr
04:15
26-Apr
43201 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
04:30
26-Apr
43203 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
05:00
26-Apr
43103 MAS PRES LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
05:15
26-Apr
43205 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
05:40
26-Apr
43503 MAS TRT LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
06:00
26-Apr
43105 MAS PRES LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
06:20
26-Apr
43403 MAS AJJ LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
06:30
26-Apr
43207 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
06:50
26-Apr
66015 MAS AJJ MEMU
Pattaravakkam
00.23 hr
07:00
26-Apr
43405 MAS AJJ LOCAL
Pattaravakkam
00.22 hr
07:05
26-Apr
43107 MAS PRES LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
07:15
26-Apr
43871 MMCC PAB LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
07:30
26-Apr
43505 MAS TRT LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
07:40
26-Apr
43209 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
07:45
26-Apr
43003 MAS AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
07:50
26-Apr
43211 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
08:05
26-Apr
43407 MAS AJJ LOCAL
Pattaravakkam
00.21 hr
08:20
26-Apr
43213 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
08:40
26-Apr
43005 MAS AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
08:50
26-Apr
43007 MAS AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
09:00
26-Apr
43409 MAS AJJ LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
09:10
26-Apr
43215 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
09:15
26-Apr
43009 MAS AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
09:25
26-Apr
43217 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
09:30
26-Apr
43219 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
09:40
26-Apr
66047 MAS TPTY FAST PASS
Pattaravakkam
00.23 hr
09:50
26-Apr
43507 MAS TRT LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
10:00
26-Apr
43011 MAS AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
10:05
26-Apr
43013 MAS AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.24 hr
10:15
26-Apr
43901 MAS KBT LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
10:30
26-Apr
43015 MAS AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
10:45
26-Apr
43411 MAS AJJ LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
11:00
26-Apr
43109 MAS PRES LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
11:15
26-Apr
43221 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
11:30
26-Apr
43509 MASS-TRT EMU LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
11:45
26-Apr
43223 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
12:00
26-Apr
43903 MAS KBT LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
12:10
26-Apr
43111 MAS PRES LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
12:20
26-Apr
43017 MAS AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
12:35
26-Apr
43413 MAS AJJ LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
12:50
26-Apr
43225 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
13:00
26-Apr
43113 MAS PRES LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
13:15
26-Apr
43415 MAS AJJ LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
13:35
26-Apr
43227 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
13:50
26-Apr
43511 MAS TRT LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
14:15
26-Apr
43229 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
14:35
26-Apr
43231 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
14:55
26-Apr
43115 MAS PRES LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
15:05
26-Apr
43513 MAS TRT LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
15:15
26-Apr
43233 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
15:35
26-Apr
43419 MAS AJJ LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
15:50
26-Apr
43417 MASS-AJJ EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
15:50
26-Apr
66011 MAS AJJ LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
16:00
26-Apr
43117 MAS PRES LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
16:10
26-Apr
43235 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
16:30
26-Apr
43421 MAS AJJ LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
16:45
26-Apr
43237 MAS TRT LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
17:00
26-Apr
43425 MAS AJJ LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
17:15
26-Apr
43423 MMCC-AJJ
Pattaravakkam
00.23 hr
17:15
26-Apr
43239 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
17:25
26-Apr
43515 MAS TRT LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
17:40
26-Apr
43241 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
17:55
26-Apr
43427 MAS AJJ LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
18:05
26-Apr
43119 MAS PRES LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
18:15
26-Apr
43243 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
18:25
26-Apr
43431 MAS AJJ LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
18:40
26-Apr
43429 MAS AJJ FAST
Pattaravakkam
00.23 hr
18:40
26-Apr
43245 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
18:50
26-Apr
43517 MAS TRT LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
19:00
26-Apr
43121 MAS PRES LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
19:15
26-Apr
43435 MAS AJJ LOCAL
Pattaravakkam
00.24 hr
19:45
26-Apr
43247 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
20:00
26-Apr
43519 MAS TRT LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
20:20
26-Apr
43123 MAS PRES LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
20:30
26-Apr
66001 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
20:40
26-Apr
43249 MASS-TRL EMU LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
20:40
26-Apr
43461 MASS-AJJ EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
05:15
28-Apr
43531 MASS-TRT EMU
Pattaravakkam
00.24 hr
06:00
28-Apr
43301 MASS-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
06:20
28-Apr
43303 MMC-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
06:40
28-Apr
43463 MASS-AJJ EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
07:00
28-Apr
43305 MMC-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
07:20
28-Apr
43465 MASS-AJJ EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
07:40
28-Apr
43467 MASS-AJJ EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
08:00
28-Apr
43307 MMC-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
08:15
28-Apr
43469 MASS-AJJ EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
08:25
28-Apr
43309 MMC-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
08:40
28-Apr
43533 MASS-TRT EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
09:00
28-Apr
43051 MASS-AVD EMU
Pattaravakkam
00.24 hr
09:10
28-Apr
43053 MASS-AVD EMU
Pattaravakkam
00.24 hr
09:20
28-Apr
43311 MMC-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
09:30
28-Apr
43313 MMC-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
09:50
28-Apr
43055 MASS-AVD EMU
Pattaravakkam
00.24 hr
10:10
28-Apr
43471 MASS-AJJ EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
10:30
28-Apr
43057 MASS-AVD EMU
Pattaravakkam
00.24 hr
11:00
28-Apr
43473 MASS-AJJ EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
11:30
28-Apr
43315 MMC-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
12:00
28-Apr
43063 MASS-AVD EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
12:20
28-Apr
43475 MASS-AJJ EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
12:30
28-Apr
43317 MMC-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
13:10
28-Apr
43477 MASS-AJJ EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
13:40
28-Apr
43337 MASS-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
14:10
28-Apr
43339 MASS-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
14:25
28-Apr
43319 MMC-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
14:30
28-Apr
43537 MASS-TRT EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
14:45
28-Apr
43535 MASS-TRT EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
15:00
28-Apr
43341 MASS-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
15:05
28-Apr
43343 MASS-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
15:25
28-Apr
43321 MMC-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
15:30
28-Apr
43345 MASS-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
15:50
28-Apr
43479 MASS-AJJ EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
16:00
28-Apr
43347 MASS-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
16:20
28-Apr
43481 MASS-AJJ EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
16:20
28-Apr
43323 MMC-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
16:40
28-Apr
43349 MASS-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
16:40
28-Apr
43059 MASS-AVD EMU
Pattaravakkam
00.24 hr
17:00
28-Apr
43351 MASS-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
17:10
28-Apr
43483 MASS-AJJ EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
17:15
28-Apr
43353 MASS-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
17:20
28-Apr
43325 MMC-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
17:30
28-Apr
43355 MASS-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
17:40
28-Apr
43485 MASS-AJJ EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
17:45
28-Apr
43357 MASS-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
17:50
28-Apr
43327 MMC-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
18:00
28-Apr
43539 MASS-TRT EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
18:00
28-Apr
43329 MMC-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
18:15
28-Apr
43065 MASS-AVD EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
18:20
28-Apr
43359 MASS-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
18:30
28-Apr
43487 MASS-AJJ EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
18:30
28-Apr
43331 MMC-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
18:45
28-Apr
43541 MASS-TRT EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
18:50
28-Apr
43489 MASS-AJJ EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
19:05
28-Apr
43361 MASS-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
19:10
28-Apr
43491 MASS-AJJ EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
19:25
28-Apr
43333 MMC-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
19:45
28-Apr
43363 MASS-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
19:45
28-Apr
43493 MASS-AJJ EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
20:10
28-Apr
43365 MASS-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
20:15
28-Apr
43067 MASS-AVD EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
20:25
28-Apr
43335 MASS-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
20:30
28-Apr
43069 MASS-AVD EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
20:45
28-Apr
43367 MASS-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
21:00
28-Apr
43495 MASS-AJJ EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
21:00
28-Apr
43071 MASS-AVD EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
21:30
28-Apr
43497 MASS-AJJ EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
22:00
28-Apr
43073 MASS-AVD EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
23:00
28-Apr
43075 MASS-AVD EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
23:15
28-Apr
43061 MASS-AVD EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
23:30
28-Apr

Perambur (Chennai) → Pattaravakkam

43861 ENR TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.13 hr
07:02
26-Apr
42861 ENR-TRL EMU
Pattaravakkam
00.13 hr
07:02
26-Apr
43851 PON TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.13 hr
16:34
26-Apr
Station Name / Code
Chennai Beach Jn
MSB
Mgr Chennai Central Suburban
MASS
Perambur (Chennai)
PER
Pattaravakkam
PVM
Be your own boss, become Travel Agent अपने बॉस खुद बनें, आज एजेंट बनें.
Click here to Register for Travel Agency ₹3,999 only


Alert : There is NO offical Tatkal Booking Software, please book from IRCTC website for personal use.

#SPEICAL#
IRCTC eTicket Retiring Room Tour Packages eCatering eWheelChair Feedback Jobs

Chennai Beach Jn to Pattaravakkam Trains

About Trains Between Chennai Beach Jn and Pattaravakkam

 1. Which trains run between Chennai Beach Jn and Pattaravakkam?
  There are 239 trains between Chennai Beach Jn and Pattaravakkam.
 2. When does the first train leave from Chennai Beach Jn?
  The first train from Chennai Beach Jn to Pattaravakkam is Chennai Central Avadi LOCAL (43001) departs at 00.15 and train runs daily.
 3. When does the last train leave from Chennai Beach Jn?
  The last train from Chennai Beach Jn to Pattaravakkam is Chennai Central Tiruvallur LOCAL (43257) departs at 23.55 and train runs daily.
 4. Which is the fastest train to Pattaravakkam and its timing?
  The fastest train from Chennai Beach Jn to Pattaravakkam is Ennore Tiruvallur LOCAL (43861) departs at 07.02 and train runs daily. It covers the distance of 7km in 00.13 hrs.