Loading...

Chennai Beach Jn → Pattaravakkam

43603 MSB AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
08:10
43623 MSB-AVD EMU
Pattaravakkam
00.39 hr
08:10
43751 MSB PTMS LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
09:10
43705 MSB TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
09:50
43753 MSB PTMS LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
10:05
43721 MSB-TRL EMU
Pattaravakkam
00.45 hr
10:20
66041 MSB CGL MSB CIRCULAR
Pattaravakkam
00.31 hr
10:30
43605 MSB AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
11:05
43725 MSB-TRL EMU
Pattaravakkam
00.45 hr
11:30
43821 MSB TRT FAST
Pattaravakkam
00.31 hr
12:10
43707 MSB TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
13:05
43727 MSB-TRL EMU
Pattaravakkam
00.45 hr
13:20
43755 MSB PTMS LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
13:50
43805 MSB AJJ LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
14:25
43729 MSB-TRL EMU
Pattaravakkam
00.31 hr
15:15
43709 MSB TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
15:30
66053 MSB TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
16:00
43723 MSB-TRL EMU
Pattaravakkam
00.52 hr
17:15
43731 MSB-TRL EMU
Pattaravakkam
00.31 hr
17:20
43757 MSB PTMS LOCAL
Pattaravakkam
00.30 hr
17:25
43711 MSB TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
17:40
43813 MSB-AJJ EMU
Pattaravakkam
00.31 hr
18:05
43815 MSB-AJJ EMU
Pattaravakkam
00.31 hr
18:25
43713 MSB TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.32 hr
19:10
43607 MSB AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
19:35
43717 MSB TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
19:50
43715 MSB TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.32 hr
19:50
43609 MSB AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
20:20
43611 MSB AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.32 hr
21:00
43613 MSB AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.35 hr
21:45
43615 MSB AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
21:45
43759 MSB PTMS LOCAL
Pattaravakkam
00.32 hr
23:15
40900 MSB-CGL-AJJ-MSB CIRCULAR
Pattaravakkam
05.25 hr
00:00
6-Feb
43803 MSB AJJ LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
04:15
6-Feb
43701 MSB TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
05:20
6-Feb
43761 VLCY-TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.32 hr
05:55
6-Feb
43651 VLCY AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.33 hr
06:50
6-Feb
43653 VLCY AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
08:10
6-Feb
43791 VLCY PRES LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
09:10
6-Feb
43763 VLCY TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
09:55
6-Feb
43793 VLCY PRES LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
10:05
6-Feb
43601 MSB AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
10:25
6-Feb
43655 VLCY-AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
11:05
6-Feb
43941 VLCY TRT LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
12:10
6-Feb
43765 VLCY TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
13:05
6-Feb
43795 VLCY PRES LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
13:50
6-Feb
43935 VLCY AJJ LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
14:25
6-Feb
43931 VLCY-AJJ EMU LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
14:25
6-Feb
43767 VLCY TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
15:30
6-Feb
43797 VLCY PRES LOCAL
Pattaravakkam
00.27 hr
17:25
6-Feb
43769 VLCY TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
17:40
6-Feb
43933 VLCY AJJ LADIES LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
18:05
6-Feb
43937 VLCY AJJ LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
18:05
6-Feb
43771 VLCY TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
19:10
6-Feb
43775 VLCY TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
19:10
6-Feb
43657 VLCY AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
19:35
6-Feb
43773 VLCY TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
19:50
6-Feb
43777 VLCY TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.33 hr
19:50
6-Feb
43659 VLCY AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
20:20
6-Feb
43661 VLCY AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
21:00
6-Feb
43665 VLCY AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
21:45
6-Feb
43663 VLCY AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.31 hr
21:45
6-Feb
43799 VLCY PTMS LOCAL
Pattaravakkam
00.30 hr
23:15
6-Feb
43703 MSB TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.32 hr
05:55
12-Feb
43621 MSB-AVD EMU
Pattaravakkam
00.39 hr
07:15
12-Feb

Mgr Chennai Central Suburban → Pattaravakkam

43871 MMCC PAB LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
07:30
43505 MAS TRT LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
07:40
43465 MASS-AJJ EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
07:40
43209 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
07:45
43003 MAS AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
07:50
43467 MASS-AJJ EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
08:00
43211 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
08:05
43307 MMC-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
08:15
43407 MAS AJJ LOCAL
Pattaravakkam
00.21 hr
08:20
43469 MASS-AJJ EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
08:25
43213 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
08:40
43309 MMC-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
08:40
43005 MAS AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
08:50
43007 MAS AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
09:00
43533 MASS-TRT EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
09:00
43409 MAS AJJ LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
09:10
43051 MASS-AVD EMU
Pattaravakkam
00.24 hr
09:10
43215 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
09:15
43053 MASS-AVD EMU
Pattaravakkam
00.24 hr
09:20
43009 MAS AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
09:25
43217 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
09:30
43311 MMC-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
09:30
43219 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
09:40
66047 MAS TPTY FAST PASS
Pattaravakkam
00.23 hr
09:50
43313 MMC-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
09:50
43507 MAS TRT LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
10:00
43011 MAS AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
10:05
43055 MASS-AVD EMU
Pattaravakkam
00.24 hr
10:10
43013 MAS AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.24 hr
10:15
43901 MAS KBT LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
10:30
43471 MASS-AJJ EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
10:30
43015 MAS AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
10:45
43057 MASS-AVD EMU
Pattaravakkam
00.24 hr
11:00
43109 MAS PRES LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
11:15
43221 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
11:30
43473 MASS-AJJ EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
11:30
43509 MASS-TRT EMU LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
11:45
43223 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
12:00
43315 MMC-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
12:00
43903 MAS KBT LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
12:10
43111 MAS PRES LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
12:20
43063 MASS-AVD EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
12:20
43475 MASS-AJJ EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
12:30
43017 MAS AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
12:35
43413 MAS AJJ LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
12:50
43225 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
13:00
43317 MMC-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
13:10
43113 MAS PRES LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
13:15
43415 MAS AJJ LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
13:35
43477 MASS-AJJ EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
13:40
43227 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
13:50
43337 MASS-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
14:10
43511 MAS TRT LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
14:15
43339 MASS-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
14:25
43319 MMC-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
14:30
43229 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
14:35
43537 MASS-TRT EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
14:45
43231 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
14:55
43535 MASS-TRT EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
15:00
43115 MAS PRES LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
15:05
43341 MASS-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
15:05
43513 MAS TRT LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
15:15
43343 MASS-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
15:25
43321 MMC-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
15:30
43233 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
15:35
43419 MAS AJJ LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
15:50
43345 MASS-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
15:50
43417 MASS-AJJ EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
15:50
66011 MAS AJJ LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
16:00
43479 MASS-AJJ EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
16:00
43117 MAS PRES LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
16:10
43347 MASS-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
16:20
43481 MASS-AJJ EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
16:20
43235 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
16:30
43323 MMC-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
16:40
43349 MASS-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
16:40
43237 MAS TRT LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
17:00
43059 MASS-AVD EMU
Pattaravakkam
00.24 hr
17:00
43351 MASS-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
17:10
43425 MAS AJJ LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
17:15
43423 MMCC-AJJ
Pattaravakkam
00.23 hr
17:15
43483 MASS-AJJ EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
17:15
43353 MASS-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
17:20
43325 MMC-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
17:30
43515 MAS TRT LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
17:40
43355 MASS-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
17:40
43485 MASS-AJJ EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
17:45
43357 MASS-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
17:50
43241 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
17:55
43327 MMC-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
18:00
43539 MASS-TRT EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
18:00
43119 MAS PRES LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
18:15
43329 MMC-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
18:15
43065 MASS-AVD EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
18:20
43243 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
18:25
43359 MASS-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
18:30
43487 MASS-AJJ EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
18:30
43431 MAS AJJ LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
18:40
43429 MAS AJJ FAST
Pattaravakkam
00.23 hr
18:40
43331 MMC-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
18:45
43245 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
18:50
43541 MASS-TRT EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
18:50
43517 MAS TRT LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
19:00
43489 MASS-AJJ EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
19:05
43361 MASS-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
19:10
43121 MAS PRES LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
19:15
43491 MASS-AJJ EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
19:25
43435 MAS AJJ LOCAL
Pattaravakkam
00.24 hr
19:45
43333 MMC-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
19:45
43363 MASS-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
19:45
43247 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
20:00
43493 MASS-AJJ EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
20:10
43365 MASS-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
20:15
43519 MAS TRT LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
20:20
43067 MASS-AVD EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
20:25
43123 MAS PRES LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
20:30
43335 MASS-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
20:30
66001 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
20:40
43249 MASS-TRL EMU LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
20:40
43069 MASS-AVD EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
20:45
43251 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
20:55
43367 MASS-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
21:00
43495 MASS-AJJ EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
21:00
43439 MMCC-AJJ
Pattaravakkam
00.23 hr
21:05
66003 MAS AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
21:15
43125 MAS PRES LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
21:25
43071 MASS-AVD EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
21:30
43253 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
21:40
43441 MASS-AJJ EMU LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
22:00
43497 MASS-AJJ EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
22:00
43443 MASS-AJJ EMU LOCAL
Pattaravakkam
00.24 hr
22:05
43023 MMCC AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
22:20
66005 MAS AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
22:20
43127 MAS PRES LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
22:35
66009 MAS AJJ LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
22:45
43073 MASS-AVD EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
23:00
43255 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
23:15
43075 MASS-AVD EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
23:15
66007 MAS AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
23:30
43061 MASS-AVD EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
23:30
43029 MAS AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
23:35
43027 MMC-AVD EMU LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
23:35
43025 MAS AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
23:45
43257 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
23:55
43001 MAS AVD LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
00:15
6-Feb
43501 MAS TRT LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
03:50
6-Feb
43101 MAS PRES LOCAL
Pattaravakkam
00.22 hr
04:15
6-Feb
43201 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
04:30
6-Feb
43203 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
05:00
6-Feb
43103 MAS PRES LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
05:15
6-Feb
43205 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
05:40
6-Feb
43503 MAS TRT LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
06:00
6-Feb
43105 MAS PRES LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
06:20
6-Feb
43403 MAS AJJ LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
06:30
6-Feb
43207 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
06:50
6-Feb
66015 MAS AJJ MEMU
Pattaravakkam
00.23 hr
07:00
6-Feb
43405 MAS AJJ LOCAL
Pattaravakkam
00.22 hr
07:05
6-Feb
43107 MAS PRES LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
07:15
6-Feb
43411 MAS AJJ LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
11:00
6-Feb
43421 MAS AJJ LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
16:45
6-Feb
43239 MAS TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
17:25
6-Feb
43427 MAS AJJ LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
18:05
6-Feb
43019 MMC-AVD EMU LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
22:20
6-Feb
43445 MASS-AJJ EMU LOCAL
Pattaravakkam
00.24 hr
22:45
6-Feb
43021 MMC-AVD EMU LOCAL
Pattaravakkam
00.23 hr
23:45
6-Feb
43461 MASS-AJJ EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
05:15
12-Feb
43531 MASS-TRT EMU
Pattaravakkam
00.24 hr
06:00
12-Feb
43301 MASS-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
06:20
12-Feb
43303 MMC-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
06:40
12-Feb
43463 MASS-AJJ EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
07:00
12-Feb
43305 MMC-TRL EMU
Pattaravakkam
00.23 hr
07:20
12-Feb

Perambur (Chennai) → Pattaravakkam

43851 PON TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.13 hr
16:34
43861 ENR TRL LOCAL
Pattaravakkam
00.13 hr
07:02
6-Feb
42861 ENR-TRL EMU
Pattaravakkam
00.13 hr
07:02
6-Feb
Station Name / Code
Chennai Beach Jn
MSB
Mgr Chennai Central Suburban
MASS
Perambur (Chennai)
PER
Pattaravakkam
PVM
Be your own boss, become Travel Agent अपने बॉस खुद बनें, आज एजेंट बनें.
Click here to Register for Travel Agency ₹3,999 only


Alert : There is NO offical Tatkal Booking Software, tatkal tickets can only be booked from IRCTC website for personal use.

We are Hiring/Jobs Click here to Apply

#SPEICAL#
IRCTC eTicket Retiring Room Tour Packages eCatering eWheelChair Feedback

Chennai Beach Jn to Pattaravakkam Trains

About Trains Between Chennai Beach Jn and Pattaravakkam

 1. Which trains run between Chennai Beach Jn and Pattaravakkam?
  There are 239 trains between Chennai Beach Jn and Pattaravakkam.
 2. When does the first train leave from Chennai Beach Jn?
  The first train from Chennai Beach Jn to Pattaravakkam is Chennai Central Avadi LOCAL (43001) departs at 00.15 and train runs daily.
 3. When does the last train leave from Chennai Beach Jn?
  The last train from Chennai Beach Jn to Pattaravakkam is Chennai Central Tiruvallur LOCAL (43257) departs at 23.55 and train runs daily.
 4. Which is the fastest train to Pattaravakkam and its timing?
  The fastest train from Chennai Beach Jn to Pattaravakkam is Ennore Tiruvallur LOCAL (43861) departs at 07.02 and train runs daily. It covers the distance of 7km in 00.13 hrs.