from Jodhpur Jn to Jaipur
Train / Name / Destination / TravelDepArr
12462 MANDOR EXPRESS
Jodhpur Jn → Jaipur (05.05 hr)
19.45
18-Jul
00.50
19-Jul
12308 JU HWH SUPFAST
Jodhpur Jn → Jaipur (05.50 hr)
20.00
18-Jul
01.50
19-Jul
14660 RUNICHA EXPRESS
Jaisalmer → Jaipur (05.20 hr)
23.30
18-Jul
04.50
19-Jul
14662 MALANI EXP
Barmer → Jaipur (05.20 hr)
23.30
18-Jul
04.50
19-Jul
12466 INTERCITY EXP
Jodhpur Jn → Jaipur (05.00 hr)
05.50
19-Jul
10.50
19-Jul
15013 RANIKHET EXP
Jaisalmer → Jaipur (07.35 hr)
06.45
19-Jul
14.20
19-Jul
14813 JU BPL EXPRESS
Jodhpur Jn → Jaipur (08.40 hr)
08.00
19-Jul
16.40
19-Jul
14864 MARUDHAR EXPRES
Jodhpur Jn → Jaipur (06.20 hr)
09.10
19-Jul
15.30
19-Jul
22477 JU JP SF EXP
Jodhpur Jn → Jaipur (05.15 hr)
16.00
19-Jul
21.15
19-Jul
04188 VRL JHS SPL
Veraval → Jaipur (06.35 hr)
00.45
20-Jul
07.20
20-Jul
18244 BGKT BSP EXP
Bhagat Ki Kothi → Jaipur (06.00 hr)
01.35
20-Jul
07.35
20-Jul
14854 MARUDHAR EXPRES
Jodhpur Jn → Jaipur (06.20 hr)
09.10
20-Jul
15.30
20-Jul
20814 JU PURI EXPRESS
Jodhpur Jn → Jaipur (05.25 hr)
14.00
20-Jul
19.25
20-Jul
18574 BGKT VSKP EXP
Bhagat Ki Kothi → Jaipur (05.55 hr)
14.20
20-Jul
20.15
20-Jul
12464 RJSTHN S KRNTI
Jodhpur Jn → Jaipur (05.15 hr)
19.00
20-Jul
00.15
21-Jul
15631 BME GHY EXPRESS
Barmer → Jaipur (07.25 hr)
01.35
22-Jul
09.00
22-Jul
14866 MARUDHAR EXPRES
Jodhpur Jn → Jaipur (06.20 hr)
09.10
24-Jul
15.30
24-Jul
14815 TBM HUMSAFR
Bhagat Ki Kothi → Jaipur (05.00 hr)
16.30
24-Jul
21.30
24-Jul
16863 BGKT MQ EXPRESS
Bhagat Ki Kothi → Jaipur (05.00 hr)
16.30
25-Jul
21.30
25-Jul
New IRCTC Agent Registration
Feedback