from Khallikot to Gangadharpur
Train / Name / Destination / TravelDepArr
68412 BAM BBS MEMU
Brahmapur → Gangadharpur (00.35 hr)
15.31
24-Jun
16.06
24-Jun
22820 INTER CITY EXP
Visakhapatnam → Gangadharpur (00.26 hr)
20.51
24-Jun
21.17
24-Jun
58534 PSA CTC PASS
Palasa → Gangadharpur (00.41 hr)
06.40
25-Jun
07.21
25-Jun
68420 PSA BBS MEMU
Palasa → Gangadharpur (00.34 hr)
08.08
25-Jun
08.42
25-Jun
68434 BAM CTC MEMU PASS
Ichchapuram → Gangadharpur (00.28 hr)
08.19
25-Jun
08.47
25-Jun
17480 TPTY PURI EXP
Tirupati → Gangadharpur (00.36 hr)
11.19
25-Jun
11.55
25-Jun
58418 GNPR PURI PASS
Gunupur → Gangadharpur (00.40 hr)
13.11
25-Jun
13.51
25-Jun
New IRCTC Agent Registration
Feedback