from Khardaha to Palpara
Train / Name / Destination / TravelDepArr
30135 MJT RHA LOCAL
Majerhat → Palpara (00.58 hr)
19.33
22-Jul
20.31
22-Jul
31925 SDAH GEDE LOCAL
Sealdah → Palpara (00.59 hr)
19.54
22-Jul
20.53
22-Jul
31841 SDAH KNJ FAST
Sealdah → Palpara (01.00 hr)
20.02
22-Jul
21.02
22-Jul
31535 SDAH STB LOCAL
Sealdah → Palpara (01.01 hr)
20.16
22-Jul
21.17
22-Jul
31627 SDAH RHA LOCAL
Sealdah → Palpara (01.01 hr)
20.51
22-Jul
21.52
22-Jul
31927 SDAH GEDE LOCAL
Sealdah → Palpara (01.01 hr)
20.58
22-Jul
21.59
22-Jul
31537 SDAH STB LOCAL
Sealdah → Palpara (01.01 hr)
21.11
22-Jul
22.12
22-Jul
31843 SDAH KNJ FAST
Sealdah → Palpara (00.57 hr)
21.27
22-Jul
22.24
22-Jul
31929 SDAH GEDE LOCAL
Sealdah → Palpara (00.59 hr)
22.01
22-Jul
23.00
22-Jul
31539 SDAH STB LOCAL
Sealdah → Palpara (00.59 hr)
22.16
22-Jul
23.15
22-Jul
31629 SDAH RHA LOCAL
Sealdah → Palpara (00.59 hr)
22.34
22-Jul
23.33
22-Jul
31541 SDAH STB LOCAL
Sealdah → Palpara (00.55 hr)
23.06
22-Jul
00.01
23-Jul
31631 SDAH RHA LOCAL
Sealdah → Palpara (00.57 hr)
23.16
22-Jul
00.13
23-Jul
31633 SDAH RHA LOCAL
Sealdah → Palpara (00.56 hr)
00.06
23-Jul
01.02
23-Jul
31811 SDAH KNJ LOCAL
Sealdah → Palpara (01.00 hr)
03.46
23-Jul
04.46
23-Jul
31911 SDAH GEDE LOCAL
Sealdah → Palpara (01.01 hr)
04.46
23-Jul
05.47
23-Jul
31511 SDAH STB LOCAL
Sealdah → Palpara (01.02 hr)
05.01
23-Jul
06.03
23-Jul
31611 SDAH RHA LOCAL
Sealdah → Palpara (00.59 hr)
05.31
23-Jul
06.30
23-Jul
31813 SDAH KNJ LOCAL
Sealdah → Palpara (01.00 hr)
05.46
23-Jul
06.46
23-Jul
31613 SDAH RHA LOCAL
Sealdah → Palpara (01.00 hr)
06.03
23-Jul
07.03
23-Jul
31513 SDAH STB LOCAL
Sealdah → Palpara (00.59 hr)
06.26
23-Jul
07.25
23-Jul
31815 SDAH KNJ LOCAL
Sealdah → Palpara (00.58 hr)
06.36
23-Jul
07.34
23-Jul
31615 SDAH RHA LOCAL
Sealdah → Palpara (00.57 hr)
06.46
23-Jul
07.43
23-Jul
31817 SDAH KNJ LOCAL
Sealdah → Palpara (01.02 hr)
07.21
23-Jul
08.23
23-Jul
31515 SDAH STB LOCAL
Sealdah → Palpara (01.00 hr)
07.51
23-Jul
08.51
23-Jul
31913 SDAH GEDE LOCAL
Sealdah → Palpara (00.58 hr)
08.06
23-Jul
09.04
23-Jul
31617 SDAH RHA LOCAL
Sealdah → Palpara (01.00 hr)
08.26
23-Jul
09.26
23-Jul
30145 BBD KNJ LOCAL
Benoy Badal Dinesh Bag → Palpara (00.57 hr)
09.10
23-Jul
10.07
23-Jul
31517 SDAH STB LOCAL
Sealdah → Palpara (01.00 hr)
09.16
23-Jul
10.16
23-Jul
31915 SDAH GEDE LOCAL
Sealdah → Palpara (00.57 hr)
10.24
23-Jul
11.21
23-Jul
31519 SDAH STB LOCAL
Sealdah → Palpara (00.58 hr)
10.58
23-Jul
11.56
23-Jul
31825 SDAH KNJ LOCAL
Sealdah → Palpara (01.01 hr)
11.18
23-Jul
12.19
23-Jul
31521 SDAH STB LOCAL
Sealdah → Palpara (01.02 hr)
12.01
23-Jul
13.03
23-Jul
31621 SDAH RHA LOCAL
Sealdah → Palpara (01.03 hr)
12.11
23-Jul
13.14
23-Jul
31827 SDAH KNJ LOCAL
Sealdah → Palpara (00.59 hr)
12.31
23-Jul
13.30
23-Jul
31917 SDAH GEDE LOCAL
Sealdah → Palpara (00.59 hr)
13.11
23-Jul
14.10
23-Jul
31523 SDAH STB LOCAL
Sealdah → Palpara (01.00 hr)
13.26
23-Jul
14.26
23-Jul
31829 SDAH KNJ LOCAL
Sealdah → Palpara (00.59 hr)
13.42
23-Jul
14.41
23-Jul
31919 SDAH GEDE LOCAL
Sealdah → Palpara (01.01 hr)
14.31
23-Jul
15.32
23-Jul
31525 SDAH STB LOCAL
Sealdah → Palpara (01.04 hr)
14.46
23-Jul
15.50
23-Jul
31623 SDAH RHA LOCAL
Sealdah → Palpara (00.59 hr)
15.26
23-Jul
16.25
23-Jul
31831 SDAH KNJ FAST
Sealdah → Palpara (01.03 hr)
15.52
23-Jul
16.55
23-Jul
31527 SDAH STB LOCAL
Sealdah → Palpara (01.02 hr)
16.11
23-Jul
17.13
23-Jul
31529 SDAH STB LOCAL
Sealdah → Palpara (01.01 hr)
17.26
23-Jul
18.27
23-Jul
31801 SDAH KNJ LADIES SPL
Sealdah → Palpara (01.03 hr)
17.31
23-Jul
18.34
23-Jul
31921 SDAH GEDE LOCAL
Sealdah → Palpara (01.01 hr)
17.41
23-Jul
18.42
23-Jul
31601 SDAH RHA LADIES SPL
Sealdah → Palpara (00.56 hr)
18.20
23-Jul
19.16
23-Jul
31923 SDAH GEDE LOCAL
Sealdah → Palpara (00.59 hr)
18.50
23-Jul
19.49
23-Jul
31533 SDAH STB LOCAL
Sealdah → Palpara (00.59 hr)
19.19
23-Jul
20.18
23-Jul
New IRCTC Agent Registration
Feedback