from Khardaha to Taherpur
Train / Name / Destination / TravelDepArr
31811 SDAH KNJ LOCAL
Sealdah → Taherpur (01.45 hr)
03.46
22-Jul
05.31
22-Jul
31813 SDAH KNJ LOCAL
Sealdah → Taherpur (01.36 hr)
05.46
22-Jul
07.22
22-Jul
31815 SDAH KNJ LOCAL
Sealdah → Taherpur (01.35 hr)
06.36
22-Jul
08.11
22-Jul
31817 SDAH KNJ LOCAL
Sealdah → Taherpur (01.36 hr)
07.21
22-Jul
08.57
22-Jul
30145 BBD KNJ LOCAL
Benoy Badal Dinesh Bag → Taherpur (01.30 hr)
09.10
22-Jul
10.40
22-Jul
31825 SDAH KNJ LOCAL
Sealdah → Taherpur (01.36 hr)
11.18
22-Jul
12.54
22-Jul
31827 SDAH KNJ LOCAL
Sealdah → Taherpur (01.35 hr)
12.31
22-Jul
14.06
22-Jul
31829 SDAH KNJ LOCAL
Sealdah → Taherpur (01.34 hr)
13.42
22-Jul
15.16
22-Jul
31831 SDAH KNJ FAST
Sealdah → Taherpur (01.36 hr)
15.52
22-Jul
17.28
22-Jul
31801 SDAH KNJ LADIES SPL
Sealdah → Taherpur (01.39 hr)
17.31
22-Jul
19.10
22-Jul
31841 SDAH KNJ FAST
Sealdah → Taherpur (01.38 hr)
20.02
22-Jul
21.40
22-Jul
31843 SDAH KNJ FAST
Sealdah → Taherpur (01.37 hr)
21.27
22-Jul
23.04
22-Jul
New IRCTC Agent Registration
Feedback