from Khera Kalan to Ganaur
Train / Name / Destination / TravelDepArr
64531 DLI PNP MEMU
Delhi → Ganaur (00.54 hr)
06.17
22-Jul
07.11
22-Jul
64465 NDLS KKDE MEMU
New Delhi → Ganaur (00.58 hr)
08.49
22-Jul
09.47
22-Jul
64533 DLI PNP MEMU
Delhi → Ganaur (00.52 hr)
13.27
22-Jul
14.19
22-Jul
54303 DLI KLK PASS
Delhi → Ganaur (00.57 hr)
16.00
22-Jul
16.57
22-Jul
64451 DLI PNP MEMU
Delhi → Ganaur (00.51 hr)
17.18
22-Jul
18.09
22-Jul
64453 DLI PNP MEMU
Delhi → Ganaur (00.51 hr)
18.17
22-Jul
19.08
22-Jul
64469 NDLS PNP MEMU
New Delhi → Ganaur (00.52 hr)
18.29
22-Jul
19.21
22-Jul
64471 GZB PNP MEMU
Ghaziabad → Ganaur (00.51 hr)
18.46
22-Jul
19.37
22-Jul
64461 NZM KKDE MEMU
Hazrat Nizamuddin → Ganaur (00.51 hr)
19.14
22-Jul
20.05
22-Jul
64001 DLI PNP MEMU
Delhi → Ganaur (00.52 hr)
20.02
22-Jul
20.54
22-Jul
New IRCTC Agent Registration
Feedback