from Sealdah to Khardaha
Train / Name / Destination / TravelDepArr
31611 SDAH RHA LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
05.05
20-Aug
05.30
20-Aug
31813 SDAH KNJ LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
05.20
20-Aug
05.45
20-Aug
31313 SDAH KLYM LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.26 hr)
05.30
20-Aug
05.56
20-Aug
31613 SDAH RHA LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
05.37
20-Aug
06.02
20-Aug
31211 SDAH BP LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
05.50
20-Aug
06.15
20-Aug
31513 SDAH STB LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
06.00
20-Aug
06.25
20-Aug
31815 SDAH KNJ LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
06.10
20-Aug
06.35
20-Aug
31615 SDAH RHA LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
06.20
20-Aug
06.45
20-Aug
31315 SDAH KLYM LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
06.30
20-Aug
06.55
20-Aug
31413 SDAH NH LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
06.38
20-Aug
07.03
20-Aug
31817 SDAH KNJ LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
06.55
20-Aug
07.20
20-Aug
31317 SDAH KLYM LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
07.18
20-Aug
07.43
20-Aug
31515 SDAH STB LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
07.25
20-Aug
07.50
20-Aug
31913 SDAH GEDE LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
07.40
20-Aug
08.05
20-Aug
31217 SDAH BP LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
07.46
20-Aug
08.11
20-Aug
31415 SDAH NH LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.26 hr)
07.52
20-Aug
08.18
20-Aug
31617 SDAH RHA LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
08.00
20-Aug
08.25
20-Aug
31219 SDAH BP LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.27 hr)
08.00
20-Aug
08.27
20-Aug
31221 SDAH BP LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
08.13
20-Aug
08.38
20-Aug
31319 SDAH KLYM LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
08.30
20-Aug
08.55
20-Aug
31223 SDAH BP LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
08.38
20-Aug
09.03
20-Aug
31517 SDAH STB LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
08.50
20-Aug
09.15
20-Aug
31225 SDAH BP LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
09.05
20-Aug
09.30
20-Aug
31321 SDAH KLYM LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
09.20
20-Aug
09.45
20-Aug
31227 SDAH BP LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
09.28
20-Aug
09.53
20-Aug
31417 SDAH NH LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
09.34
20-Aug
09.59
20-Aug
31229 SDAH BP LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
09.40
20-Aug
10.05
20-Aug
31915 SDAH GEDE LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
09.58
20-Aug
10.23
20-Aug
31231 SDAH BP LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
10.05
20-Aug
10.30
20-Aug
31151 SDAH BWN LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
10.15
20-Aug
10.40
20-Aug
31519 SDAH STB LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
10.32
20-Aug
10.57
20-Aug
31419 SDAH-NH LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.26 hr)
10.45
20-Aug
11.11
20-Aug
31825 SDAH KNJ LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
10.52
20-Aug
11.17
20-Aug
31421 SDAH NH LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
11.15
20-Aug
11.40
20-Aug
31323 SDAH KLYM LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
11.22
20-Aug
11.47
20-Aug
31521 SDAH STB LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
11.35
20-Aug
12.00
20-Aug
31621 SDAH RHA LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
11.45
20-Aug
12.10
20-Aug
31827 SDAH KNJ LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
12.05
20-Aug
12.30
20-Aug
31423 SDAH NH LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
12.20
20-Aug
12.45
20-Aug
31325 SDAH KLYM LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
12.30
20-Aug
12.55
20-Aug
31917 SDAH GEDE LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
12.45
20-Aug
13.10
20-Aug
31523 SDAH STB LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
13.00
20-Aug
13.25
20-Aug
31425 SDAH NH LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
13.07
20-Aug
13.32
20-Aug
31829 SDAH KNJ LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.26 hr)
13.15
20-Aug
13.41
20-Aug
31327 SDAH KLYM LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
13.35
20-Aug
14.00
20-Aug
31233 SDAH BP LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
13.42
20-Aug
14.07
20-Aug
31427 SDAH NH LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
13.52
20-Aug
14.17
20-Aug
31919 SDAH GEDE LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
14.05
20-Aug
14.30
20-Aug
31525 SDAH STB LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
14.20
20-Aug
14.45
20-Aug
31329 SDAH KLYM LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
14.40
20-Aug
15.05
20-Aug
31235 SDAH BP LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
14.50
20-Aug
15.15
20-Aug
31623 SDAH RHA LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
15.00
20-Aug
15.25
20-Aug
31831 SDAH KNJ FAST
Sealdah → Khardaha (00.26 hr)
15.25
20-Aug
15.51
20-Aug
31331 SDAH KLYM LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
15.35
20-Aug
16.00
20-Aug
31527 SDAH STB LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
15.45
20-Aug
16.10
20-Aug
31429 SDAH NH LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
16.02
20-Aug
16.27
20-Aug
31237 SDAH BP LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.26 hr)
16.08
20-Aug
16.34
20-Aug
31431 SDAH NH LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.29 hr)
16.32
20-Aug
17.01
20-Aug
31333 SDAH KLYM LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.28 hr)
16.50
20-Aug
17.18
20-Aug
31529 SDAH STB LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.28 hr)
16.57
20-Aug
17.25
20-Aug
31801 SDAH KNJ LADIES SPL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
17.05
20-Aug
17.30
20-Aug
31921 SDAH GEDE LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
17.15
20-Aug
17.40
20-Aug
31433 SDAH NH LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.29 hr)
17.22
20-Aug
17.51
20-Aug
31601 SDAH RHA LADIES SPL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
17.54
20-Aug
18.19
20-Aug
31435 SDAH NH LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
18.05
20-Aug
18.30
20-Aug
31335 SDAH KLYM LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.28 hr)
18.12
20-Aug
18.40
20-Aug
31923 SDAH GEDE LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.29 hr)
18.20
20-Aug
18.49
20-Aug
31239 SDAH-BP LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.29 hr)
18.28
20-Aug
18.57
20-Aug
31437 SDAH NH LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.29 hr)
18.35
20-Aug
19.04
20-Aug
31533 SDAH STB LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.28 hr)
18.50
20-Aug
19.18
20-Aug
31925 SDAH GEDE LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
19.28
20-Aug
19.53
20-Aug
31841 SDAH KNJ FAST
Sealdah → Khardaha (00.26 hr)
19.35
20-Aug
20.01
20-Aug
31439 SDAH NH LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
19.42
20-Aug
20.07
20-Aug
31535 SDAH STB LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
19.50
20-Aug
20.15
20-Aug
31339 SDAH KLYM LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
20.05
20-Aug
20.30
20-Aug
31627 SDAH RHA LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
20.25
20-Aug
20.50
20-Aug
31927 SDAH GEDE LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
20.32
20-Aug
20.57
20-Aug
31537 SDAH STB LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
20.45
20-Aug
21.10
20-Aug
31441 SDAH NH LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
20.52
20-Aug
21.17
20-Aug
31843 SDAH KNJ FAST
Sealdah → Khardaha (00.26 hr)
21.00
20-Aug
21.26
20-Aug
31443 SDAH NH LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.26 hr)
21.20
20-Aug
21.46
20-Aug
31929 SDAH GEDE LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
21.35
20-Aug
22.00
20-Aug
31539 SDAH STB LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
21.50
20-Aug
22.15
20-Aug
31341 SDAH KLYM LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
22.00
20-Aug
22.25
20-Aug
31629 SDAH RHA LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
22.08
20-Aug
22.33
20-Aug
31445 SDAH NH LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
22.22
20-Aug
22.47
20-Aug
31541 SDAH STB LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
22.40
20-Aug
23.05
20-Aug
31631 SDAH RHA LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
22.50
20-Aug
23.15
20-Aug
31447 SDAH NH LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
23.15
20-Aug
23.40
20-Aug
31633 SDAH RHA LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
23.40
20-Aug
00.05
21-Aug
31811 SDAH KNJ LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
03.20
21-Aug
03.45
21-Aug
31311 SDAH KLYM LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
04.12
21-Aug
04.37
21-Aug
31911 SDAH GEDE LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
04.20
21-Aug
04.45
21-Aug
31511 SDAH STB LOCAL
Sealdah → Khardaha (00.25 hr)
04.35
21-Aug
05.00
21-Aug
from Barrackpore to Khardaha
Train / Name / Destination / TravelDepArr
31512 STB SDAH LOCAL
Shantipur → Khardaha (00.05 hr)
04.56
20-Aug
05.01
20-Aug
31414 NH SDAH LOCAL
Naihati Jn → Khardaha (00.05 hr)
05.12
20-Aug
05.17
20-Aug
31612 RHA SDAH LOCAL
Ranaghat Jn → Khardaha (00.05 hr)
05.22
20-Aug
05.27
20-Aug
31912 GEDE SDAH LOCAL
Gede → Khardaha (00.05 hr)
05.40
20-Aug
05.45
20-Aug
31312 KLYM SDAH LOCAL
Kalyani Simanta → Khardaha (00.06 hr)
05.46
20-Aug
05.52
20-Aug
31812 KNJ SDAH LOCAL
Krishngr Cty Jn → Khardaha (00.05 hr)
06.04
20-Aug
06.09
20-Aug
34052 NH BGB LOCAL
Naihati Jn → Khardaha (00.05 hr)
06.15
20-Aug
06.20
20-Aug
31514 STB SDAH LOCAL
Shantipur → Khardaha (00.05 hr)
06.24
20-Aug
06.29
20-Aug
31212 BP SDAH LOCAL
Barrackpore → Khardaha (00.05 hr)
06.40
20-Aug
06.45
20-Aug
31314 KLYM SDAH LOCAL
Kalyani Simanta → Khardaha (00.06 hr)
06.47
20-Aug
06.53
20-Aug
31914 GEDE SDAH LOCAL
Gede → Khardaha (00.05 hr)
06.56
20-Aug
07.01
20-Aug
31614 RHA SDAH LOCAL
Ranaghat Jn → Khardaha (00.06 hr)
07.07
20-Aug
07.13
20-Aug
31516 STB SDAH LOCAL
Shantipur → Khardaha (00.05 hr)
07.23
20-Aug
07.28
20-Aug
31214 BP SDAH FAST
Barrackpore → Khardaha (00.04 hr)
07.40
20-Aug
07.44
20-Aug
31816 KNJ SDAH LOCAL
Krishngr Cty Jn → Khardaha (00.05 hr)
07.45
20-Aug
07.50
20-Aug
31316 KLYM SDAH LOCAL
Kalyani Simanta → Khardaha (00.05 hr)
07.57
20-Aug
08.02
20-Aug
31416 NH SDAH LOCAL
Naihati Jn → Khardaha (00.06 hr)
08.13
20-Aug
08.19
20-Aug
31616 RHA SDAH LOCAL
Ranaghat Jn → Khardaha (00.06 hr)
08.21
20-Aug
08.27
20-Aug
31216 BP SDAH LOCAL
Barrackpore → Khardaha (00.05 hr)
08.22
20-Aug
08.27
20-Aug
31818 KNJ SDAH LOCAL
Krishngr Cty Jn → Khardaha (00.05 hr)
08.42
20-Aug
08.47
20-Aug
31602 RHA SDAH LADIES SPL
Ranaghat Jn → Khardaha (00.06 hr)
08.47
20-Aug
08.53
20-Aug
31220 BP SDAH LOCAL
Barrackpore → Khardaha (00.05 hr)
08.48
20-Aug
08.53
20-Aug
31418 NH SDAH LOCAL
Naihati Jn → Khardaha (00.05 hr)
08.53
20-Aug
08.58
20-Aug
31222 BP SDAH LOCAL
Barrackpore → Khardaha (00.05 hr)
09.02
20-Aug
09.07
20-Aug
30128 KLYM NACC LOCAL
Kalyani Simanta → Khardaha (00.07 hr)
09.04
20-Aug
09.11
20-Aug
31420 NH SDAH LOCAL
Naihati Jn → Khardaha (00.05 hr)
09.31
20-Aug
09.36
20-Aug
30116 BP BBDB LOCAL
Barrackpore → Khardaha (00.05 hr)
09.34
20-Aug
09.39
20-Aug
31422 NH SDAH LOCAL
Naihati Jn → Khardaha (00.05 hr)
09.48
20-Aug
09.53
20-Aug
31224 BP SDAH LOCAL
Barrackpore → Khardaha (00.05 hr)
09.57
20-Aug
10.02
20-Aug
31318 KLYM SDAH LOCAL
Kalyani Simanta → Khardaha (00.05 hr)
10.02
20-Aug
10.07
20-Aug
31520 STB SDAH LOCAL
Shantipur → Khardaha (00.05 hr)
10.10
20-Aug
10.15
20-Aug
31226 BP SDAH LOCAL
Barrackpore → Khardaha (00.05 hr)
10.16
20-Aug
10.21
20-Aug
31802 KNJ SDAH LADIES SPL
Krishngr Cty Jn → Khardaha (00.06 hr)
10.18
20-Aug
10.24
20-Aug
31228 BP SDAH LOCAL
Barrackpore → Khardaha (00.05 hr)
10.30
20-Aug
10.35
20-Aug
31820 KNJ SDAH LOCAL
Krishngr Cty Jn → Khardaha (00.05 hr)
10.36
20-Aug
10.41
20-Aug
31918 GEDE SDAH LOCAL
Gede → Khardaha (00.05 hr)
10.44
20-Aug
10.49
20-Aug
31230 BP SDAH LOCAL
Barrackpore → Khardaha (00.05 hr)
11.00
20-Aug
11.05
20-Aug
31424 NH SDAH LOCAL
Naihati Jn → Khardaha (00.05 hr)
11.08
20-Aug
11.13
20-Aug
31622 RHA SDAH LOCAL
Ranaghat Jn → Khardaha (00.06 hr)
11.15
20-Aug
11.21
20-Aug
31822 KNJ SDAH LOCAL
Krishngr Cty Jn → Khardaha (00.06 hr)
11.23
20-Aug
11.29
20-Aug
31522 STB SDAH LOCAL
Shantipur → Khardaha (00.06 hr)
11.35
20-Aug
11.41
20-Aug
34056 KLYM BGB LOCAL
Kalyani Simanta → Khardaha (00.05 hr)
11.52
20-Aug
11.57
20-Aug
31426 NH SDAH LOCAL
Naihati Jn → Khardaha (00.05 hr)
12.21
20-Aug
12.26
20-Aug
31920 GEDE SDAH LOCAL
Gede → Khardaha (00.06 hr)
12.30
20-Aug
12.36
20-Aug
31428 NH SDAH LOCAL
Naihati Jn → Khardaha (00.05 hr)
12.49
20-Aug
12.54
20-Aug
31524 STB SDAH LOCAL
Shantipur → Khardaha (00.06 hr)
12.58
20-Aug
13.04
20-Aug
31824 KNJ SDAH LOCAL
Krishngr Cty Jn → Khardaha (00.06 hr)
13.36
20-Aug
13.42
20-Aug
31430 NH SDAH LOCAL
Naihati Jn → Khardaha (00.05 hr)
13.41
20-Aug
13.46
20-Aug
31624 RHA SDAH LOCAL
Ranaghat Jn → Khardaha (00.06 hr)
13.51
20-Aug
13.57
20-Aug
31432 NH SDAH LOCAL
Naihati Jn → Khardaha (00.05 hr)
14.01
20-Aug
14.06
20-Aug
31322 KLYM SDAH LOCAL
Kalyani Simanta → Khardaha (00.07 hr)
14.16
20-Aug
14.23
20-Aug
31232 BP SDAH LOCAL
Barrackpore → Khardaha (00.05 hr)
14.42
20-Aug
14.47
20-Aug
31526 STB SDAH LOCAL
Shantipur → Khardaha (00.05 hr)
14.49
20-Aug
14.54
20-Aug
31324 KLYM SDAH LOCAL
Kalyani Simanta → Khardaha (00.05 hr)
15.01
20-Aug
15.06
20-Aug
31434 NH SDAH LOCAL
Naihati Jn → Khardaha (00.05 hr)
15.11
20-Aug
15.16
20-Aug
30122 NH BLN LOCAL
Naihati Jn → Khardaha (00.05 hr)
15.36
20-Aug
15.41
20-Aug
31234 BP SDAH LOCAL
Barrackpore → Khardaha (00.05 hr)
15.45
20-Aug
15.50
20-Aug
31528 STB SDAH LOCAL
Shantipur → Khardaha (00.06 hr)
15.55
20-Aug
16.01
20-Aug
31326 KLYM SDAH LOCAL
Kalyani Simanta → Khardaha (00.06 hr)
16.06
20-Aug
16.12
20-Aug
31922 GEDE SDAH LOCAL
Gede → Khardaha (00.05 hr)
16.16
20-Aug
16.21
20-Aug
30152 NH MJT LOCAL
Naihati Jn → Khardaha (00.05 hr)
16.39
20-Aug
16.44
20-Aug
31830 KNJ SDAH LOCAL
Krishngr Cty Jn → Khardaha (00.05 hr)
16.50
20-Aug
16.55
20-Aug
31152 BWN SDAH LOCAL
Barddhaman → Khardaha (00.06 hr)
16.56
20-Aug
17.02
20-Aug
31530 STB SDAH LOCAL
Shantipur → Khardaha (00.05 hr)
17.10
20-Aug
17.15
20-Aug
31328 KLYM SDAH LOCAL
Kalyani Simanta → Khardaha (00.06 hr)
17.17
20-Aug
17.23
20-Aug
30112 BP MJT LOCAL
Barrackpore → Khardaha (00.05 hr)
17.20
20-Aug
17.25
20-Aug
31924 GEDE SDAH LOCAL
Gede → Khardaha (00.06 hr)
17.30
20-Aug
17.36
20-Aug
31436 NH SDAH LOCAL
Naihati Jn → Khardaha (00.05 hr)
17.43
20-Aug
17.48
20-Aug
63142 RPH SDAH PASS
Rampur Hat → Khardaha (00.04 hr)
17.50
20-Aug
17.54
20-Aug
31832 KNJ SDAH LOCAL
Krishngr Cty Jn → Khardaha (00.04 hr)
18.00
20-Aug
18.04
20-Aug
30154 NH MJT LOCAL
Naihati Jn → Khardaha (00.05 hr)
18.14
20-Aug
18.19
20-Aug
31330 KLYM SDAH LOCAL
Kalyani Simanta → Khardaha (00.05 hr)
18.23
20-Aug
18.28
20-Aug
31236 BP SDAH LOCAL
Barrackpore → Khardaha (00.05 hr)
18.30
20-Aug
18.35
20-Aug
31532 STB SDAH LOCAL
Shantipur → Khardaha (00.06 hr)
18.39
20-Aug
18.45
20-Aug
33232 BP DDJ LOCAL
Barrackpore → Khardaha (00.05 hr)
18.52
20-Aug
18.57
20-Aug
34054 NH BGB LOCAL
Naihati Jn → Khardaha (00.05 hr)
19.03
20-Aug
19.08
20-Aug
31238 BP SDAH LOCAL
Barrackpore → Khardaha (00.06 hr)
19.25
20-Aug
19.31
20-Aug
31438 NH SDAH LOCAL
Naihati Jn → Khardaha (00.05 hr)
19.41
20-Aug
19.46
20-Aug
31630 RHA SDAH LOCAL
Ranaghat Jn → Khardaha (00.06 hr)
19.44
20-Aug
19.50
20-Aug
31332 KLYM SDAH LOCAL
Kalyani Simanta → Khardaha (00.05 hr)
19.53
20-Aug
19.58
20-Aug
31440 NH SDAH LOCAL
Naihati Jn → Khardaha (00.05 hr)
20.08
20-Aug
20.13
20-Aug
31834 KNJ SDAH LOCAL
Krishngr Cty Jn → Khardaha (00.07 hr)
20.15
20-Aug
20.22
20-Aug
31240 BP SDAH LOCAL
Barrackpore → Khardaha (00.05 hr)
20.27
20-Aug
20.32
20-Aug
31632 RHA SDAH LOCAL
Ranaghat Jn → Khardaha (00.06 hr)
20.32
20-Aug
20.38
20-Aug
31442 NH SDAH LOCAL
Naihati Jn → Khardaha (00.05 hr)
20.39
20-Aug
20.44
20-Aug
31334 KLYM SDAH LOCAL
Kalyani Simanta → Khardaha (00.06 hr)
20.50
20-Aug
20.56
20-Aug
31836 KNJ SDAH LOCAL
Krishngr Cty Jn → Khardaha (00.06 hr)
21.01
20-Aug
21.07
20-Aug
31634 RHA SDAH LOCAL
Ranaghat Jn → Khardaha (00.06 hr)
21.10
20-Aug
21.16
20-Aug
31536 STB SDAH LOCAL
Shantipur → Khardaha (00.05 hr)
21.22
20-Aug
21.27
20-Aug
31444 NH SDAH LOCAL
Naihati Jn → Khardaha (00.05 hr)
21.29
20-Aug
21.34
20-Aug
31838 KNJ SDAH LOCAL
Krishngr Cty Jn → Khardaha (00.06 hr)
21.39
20-Aug
21.45
20-Aug
31926 GEDE SDAH LOCAL
Gede → Khardaha (00.05 hr)
21.50
20-Aug
21.55
20-Aug
31446 NH SDAH LOCAL
Naihati Jn → Khardaha (00.05 hr)
21.59
20-Aug
22.04
20-Aug
31336 KLYM SDAH LOCAL
Kalyani Simanta → Khardaha (00.05 hr)
22.00
20-Aug
22.05
20-Aug
31538 STB SDAH LOCAL
Shantipur → Khardaha (00.06 hr)
22.27
20-Aug
22.33
20-Aug
31448 NH SDAH LOCAL
Naihati Jn → Khardaha (00.05 hr)
22.29
20-Aug
22.34
20-Aug
31636 RHA SDAH LOCAL
Ranaghat Jn → Khardaha (00.06 hr)
22.37
20-Aug
22.43
20-Aug
31338 KLYM SDAH LOCAL
Kalyani Simanta → Khardaha (00.05 hr)
22.58
20-Aug
23.03
20-Aug
31540 STB SDAH LOCAL
Shantipur → Khardaha (00.05 hr)
23.06
20-Aug
23.11
20-Aug
31928 GEDE SDAH LOCAL
Gede → Khardaha (00.06 hr)
23.18
20-Aug
23.24
20-Aug
31450 NH SDAH LOCAL
Naihati Jn → Khardaha (00.05 hr)
23.36
20-Aug
23.41
20-Aug
31844 KNJ SDAH FAST
Krishngr Cty Jn → Khardaha (00.06 hr)
23.52
20-Aug
23.58
20-Aug
31542 STB SDAH LOCAL
Shantipur → Khardaha (00.06 hr)
00.12
21-Aug
00.18
21-Aug
31412 NH SDAH LOCAL
Naihati Jn → Khardaha (00.05 hr)
04.27
21-Aug
04.32
21-Aug
from Dum Dum to Khardaha
Train / Name / Destination / TravelDepArr
31471 KGK NH LOCAL
Kankurgachhi Road Jn → Khardaha (00.14 hr)
07.23
20-Aug
07.37
20-Aug
31051 BGB NH LOCAL
Budge Budge → Khardaha (00.15 hr)
08.29
20-Aug
08.44
20-Aug
30145 BBD KNJ LOCAL
Benoy Badal Dinesh Bag → Khardaha (00.17 hr)
08.52
20-Aug
09.09
20-Aug
30121 NACC NH LOCAL
Majerhat → Khardaha (00.16 hr)
12.04
20-Aug
12.20
20-Aug
31053 BGB NH LOCAL
Budge Budge → Khardaha (00.15 hr)
15.14
20-Aug
15.29
20-Aug
31261 BNXR BP LOCAL
Kankurgachhi Road Jn → Khardaha (00.16 hr)
17.50
20-Aug
18.06
20-Aug
33231 DDJ BP LOCAL
Dum Dum → Khardaha (00.14 hr)
18.17
20-Aug
18.31
20-Aug
30135 MJT RHA LOCAL
Majerhat → Khardaha (00.19 hr)
19.13
20-Aug
19.32
20-Aug
30123 MJT NH LOCAL
Majerhat → Khardaha (00.14 hr)
20.34
20-Aug
20.48
20-Aug
from Ballygunge Jn to Khardaha
Train / Name / Destination / TravelDepArr
30111 BLN BP LOCAL
Ballygunge Jn → Khardaha (01.54 hr)
18.14
20-Aug
20.08
20-Aug
31055 BGB NH LOCAL
Budge Budge → Khardaha (00.46 hr)
18.33
20-Aug
19.19
20-Aug
Chrome users, please update the extension to version 7.4, if not already updated.

New IRCTC Agent Registration
Feedback