from Sealdah
Train / DestinationDep
33811 SDAH BNJ LOCAL
Bangaon Jn
03:15
31811 SDAH KNJ LOCAL
Krishngr Cty Jn
03:20
53171 SDAH LGL PASS
Lalgola
03:45
34112 SDAH BGB LOCAL
Budge Budge
03:45
34812 SDAH DH LOCAL
Diamond Harbour
03:54
34712 SDAH LKPR LOCAL
Lakshmikantapur
04:00
32211 SDAH DKAE LOCAL
Dankuni
04:07
31311 SDAH KLYM LOCAL
Kalyani Simanta
04:12
33813 SDAH BNJ LOCAL
Bangaon Jn
04:15
34412 SDAH SPR LOCAL
Sonarpur Jn
04:15
31911 SDAH GEDE LOCAL
Gede
04:20
34714 SDAH LKPR LOCAL
Lakshmikantapur
04:30
31511 SDAH STB LOCAL
Shantipur
04:35
34114 SDAH BGB LOCAL
Budge Budge
04:36
31411 SDAH NH FAST
Naihati Jn
04:40
33651 SDAH HB LOCAL
Habra
04:45
34814 SDAH DH LOCAL
Diamond Harbour
04:45
33815 SDAH BNJ LOCAL
Bangaon Jn
04:55
32213 SDAH DKAE LOCAL
Dankuni
04:58
31611 SDAH RHA LOCAL
Ranaghat Jn
05:05
34612 SDAH BRP LOCAL
Baruipur Jn
05:05
34716 SDAH LKPR LOCAL
Lakshmikantapur
05:12
33511 SDAH HNB LOCAL
Hasanabad Jn
05:20
34816 SDAH DH LOCAL
Diamond Harbour
05:25
31313 SDAH KLYM LOCAL
Kalyani Simanta
05:30
34116 SDAH BGB LOCAL
Budge Budge
05:32
32215 SDAH DKAE LOCAL
Dankuni
05:42
34512 SDAH CG LOCAL
Canning
05:45
33817 SDAH BNJ LOCAL
Bangaon Jn
05:54
34718 SDAH LKPR LOCAL
Lakshmikantapur
05:55
31513 SDAH STB LOCAL
Shantipur
06:00
13123 SDAH SMI EXPRESS
Sitamarhi
06:00
34614 SDAH BRP LOCAL
Baruipur Jn
06:02
32217 SDAH DKAE LOCAL
Dankuni
06:05
34118 SDAH BGB LOCAL
Budge Budge
06:10
31815 SDAH KNJ LOCAL
Krishngr Cty Jn
06:10
33513 SDAH HNB LOCAL
Hasanabad Jn
06:12
31615 SDAH RHA LOCAL
Ranaghat Jn
06:20
34818 SDAH DH LOCAL
Diamond Harbour
06:20
31315 SDAH KLYM LOCAL
Kalyani Simanta
06:30
34514 SDAH CG LOCAL
Canning
06:30
13173 KANCHANJUNGA EXP
Agartala
06:35
33653 SDAH HB LOCAL
Habra
06:43
31213 SDAH BP FAST
Barrackpore
06:48
32219 SDAH DKAE LOCAL
Dankuni
06:48
34820 SDAH DH LOCAL
Diamond Harbour
06:55
31817 SDAH KNJ LOCAL
Krishngr Cty Jn
06:55
33819 SDAH BNJ LOCAL
Bangaon Jn
07:12
34720 SDAH LKPR LOCAL
Lakshmikantapur
07:14
31317 SDAH KLYM LOCAL
Kalyani Simanta
07:18
34120 SDAH BGB LOCAL
Budge Budge
07:20
13187 SDAH RPH EXP
Rampur Hat
07:20
31515 SDAH STB LOCAL
Shantipur
07:25
34822 SDAH DH LOCAL
Diamond Harbour
07:25
33613 SDAH DTK LOCAL
Dattapukur
07:26
34620 SDAH BRP LOCAL
Baruipur Jn
07:31
31913 SDAH GEDE LOCAL
Gede
07:40
33515 SDAH HNB LOCAL
Hasanabad Jn
07:40
34516 SDAH CG LOCAL
Canning
07:42
32221 SDAH DKAE LOCAL
Dankuni
07:46
34824 SDAH DH LOCAL
Diamond Harbour
07:50
31415 SDAH NH LOCAL
Naihati Jn
07:52
31819 SDAH KNJ FAST
Krishngr Cty Jn
07:53
31617 SDAH RHA LOCAL
Ranaghat Jn
08:00
31111 SDAH KWAE LOCAL
Katwa Jn
08:06
34122 SDAH BGB LOCAL
Budge Budge
08:09
33821 SDAH BNJ LOCAL
Bangaon Jn
08:10
31221 SDAH BP LOCAL
Barrackpore
08:13
34722 SDAH LKPR LOCAL
Lakshmikantapur
08:15
34414 SDAH SPR LOCAL
Sonarpur Jn
08:20
33517 SDAH HNB LOCAL
Hasanabad Jn
08:22
32223 SDAH DKAE LOCAL
Dankuni
08:24
34518 SDAH CG LOCAL
Canning
08:28
31319 SDAH KLYM LOCAL
Kalyani Simanta
08:30
34124 SDAH BGB LOCAL
Budge Budge
08:35
31223 SDAH BP LOCAL
Barrackpore
08:38
34416 SDAH SPR LOCAL
Sonarpur Jn
08:40
33823 SDAH BNJ LOCAL
Bangaon Jn
08:42
31517 SDAH STB LOCAL
Shantipur
08:50
34624 SDAH BRP LOCAL
Baruipur Jn
08:50
34826 SDAH DH LOCAL
Diamond Harbour
08:57
33431 SDAH BT LOCAL
Barasat Jn
08:58
30412 SDAH BBDB LOCAL
Benoy Badal Dinesh Bag
09:04
12373 SDAH RPH INTRCTY
Rampur Hat
09:05
33681 SDAH GBG LOCAL
Gobardanga
09:10
34520 SDAH CG LOCAL
Canning
09:10
34724 SDAH LKPR LOCAL
Lakshmikantapur
09:16
31321 SDAH KLYM LOCAL
Kalyani Simanta
09:20
33519 SDAH HNB LOCAL
Hasanabad Jn
09:20
34126 SDAH BGB LOCAL
Budge Budge
09:22
31821 SDAH KNJ LOCAL
Krishngr Cty Jn
09:35
34626 SDAH BRP LOCAL
Baruipur Jn
09:40
32227 SDAH DKAE LOCAL
Dankuni
09:52
34828 SDAH DH LOCAL
Diamond Harbour
09:57
31915 SDAH GEDE LOCAL
Gede
09:58
33617 SDAH DTK LOCAL
Dattapukur
10:00
33825 SDAH BNJ LOCAL
Bangaon Jn
10:08
31151 SDAH BWN LOCAL
Barddhaman
10:15
34130 SDAH BGB LOCAL
Budge Budge
10:18
33435 SDAH BT LOCAL
Barasat Jn
10:22
34522 SDAH CG LOCAL
Canning
10:24
31823 SDAH KNJ LOCAL
Krishngr Cty Jn
10:28
34756 SDAH LKPR LOCAL
Lakshmikantapur
10:30
34422 SDAH SPR LOCAL
Sonarpur Jn
10:30
31519 SDAH STB LOCAL
Shantipur
10:32
33437 SDAH BT LOCAL
Barasat Jn
10:35
34830 SDAH DH LOCAL
Diamond Harbour
10:38
34424 SDAH SPR LOCAL
Sonarpur Jn
10:45
31419 SDAH-NH LOCAL
Naihati Jn
10:45
34132 SDAH BGB LOCAL
Budge Budge
10:50
32231 SDAH DKAE LOCAL
Dankuni
10:52
31825 SDAH KNJ LOCAL
Krishngr Cty Jn
10:52
34426 SDAH SPR LOCAL
Sonarpur Jn
10:55
33439 SDAH BT LOCAL
Barasat Jn
10:58
34726 SDAH LKPR LOCAL
Lakshmikantapur
11:02
34428 SDAH SPR LOCAL
Sonarpur Jn
11:08
33655 SDAH HB LOCAL
Habra
11:20
31323 SDAH KLYM LOCAL
Kalyani Simanta
11:22
34524 SDAH CG LOCAL
Canning
11:25
33827 SDAH BNJ LOCAL
Bangaon Jn
11:30
31521 SDAH STB LOCAL
Shantipur
11:35
34832 SDAH DH LOCAL
Diamond Harbour
11:42
31621 SDAH RHA LOCAL
Ranaghat Jn
11:45
34728 SDAH LKPR LOCAL
Lakshmikantapur
11:50
33657 SDAH HB LOCAL
Habra
12:00
34650 SDAH BRP LOCAL
Baruipur Jn
12:02
63141 SDAH RPH PASS
Rampur Hat
12:05
31827 SDAH KNJ LOCAL
Krishngr Cty Jn
12:05
34526 SDAH CG LOCAL
Canning
12:10
32233 SDAH DKAE LOCAL
Dankuni
12:14
33523 SDAH HNB LOCAL
Hasanabad Jn
12:18
34632 SDAH BRP LOCAL
Baruipur Jn
12:25
31325 SDAH KLYM LOCAL
Kalyani Simanta
12:30
34834 SDAH DH LOCAL
Diamond Harbour
12:35
53175 SDAH LGL PGR
Lalgola
12:40
31917 SDAH GEDE LOCAL
Gede
12:45
33831 SDAH BNJ LOCAL
Bangaon Jn
12:50
34730 SDAH LKPR LOCAL
Lakshmikantapur
12:50
31523 SDAH STB LOCAL
Shantipur
13:00
34140 SDAH BGB LOCAL
Budge Budge
13:15
31829 SDAH KNJ LOCAL
Krishngr Cty Jn
13:15
13105 SDAH BUI EXPRES
Ballia
13:20
34792 SDAH NMKA LOCAL
Namkhana
13:20
32235 SDAH DKAE LOCAL
Dankuni
13:25
34836 SDAH DH LOCAL
Diamond Harbour
13:26
34634 SDAH BRP LOCAL
Baruipur Jn
13:32
33659 SDAH HB LOCAL
Habra
13:32
13141 TESTA TORSA EXP
Haldibari
13:40
13141 TESTA TORSA EXP
New Alipurduar
13:40
34528 SDAH CG LOCAL
Canning
13:40
31233 SDAH BP LOCAL
Barrackpore
13:42
34430 SDAH SPR LOCAL
Sonarpur Jn
13:47
31427 SDAH NH LOCAL
Naihati Jn
13:52
33833 SDAH BNJ LOCAL
Bangaon Jn
13:55
31919 SDAH GEDE LOCAL
Gede
14:05
34838 SDAH DH LOCAL
Diamond Harbour
14:10
32411 SDAH BRPA LOCAL
Barui Para
14:12
33525 SDAH HNB LOCAL
Hasanabad Jn
14:20
31525 SDAH STB LOCAL
Shantipur
14:20
34732 SDAH LKPR LOCAL
Lakshmikantapur
14:20
33835 SDAH BNJ LOCAL
Bangaon Jn
14:27
34144 SDAH BGB LOCAL
Budge Budge
14:32
31329 SDAH KLYM LOCAL
Kalyani Simanta
14:40
34532 SDAH CG LOCAL
Canning
14:48
33527 SDAH HNB FAST
Hasanabad Jn
14:54
31623 SDAH RHA LOCAL
Ranaghat Jn
15:00
34636 SDAH BRP LOCAL
Baruipur Jn
15:02
34146 SDAH BGB LOCAL
Budge Budge
15:08
33837 SDAH BNJ LOCAL
Bangaon Jn
15:12
34734 SDAH LKPR LOCAL
Lakshmikantapur
15:15
31831 SDAH KNJ FAST
Krishngr Cty Jn
15:25
32237 SDAH DKAE LOCAL
Dankuni
15:28
34534 SDAH CG LOCAL
Canning
15:33
33895 SDAH TKNR FAST
Thakurnagar
15:34
31331 SDAH KLYM LOCAL
Kalyani Simanta
15:35
34840 SDAH DH LOCAL
Diamond Harbour
15:40
31527 SDAH STB LOCAL
Shantipur
15:45
34736 SDAH LKPR LOCAL
Lakshmikantapur
15:50
33839 SDAH BNJ LOCAL
Bangaon Jn
15:52
34148 SDAH BGB LOCAL
Budge Budge
15:57
31429 SDAH NH LOCAL
Naihati Jn
16:02
32239 SDAH DKAE LOCAL
Dankuni
16:07
31237 SDAH BP LOCAL
Barrackpore
16:08
31833 SDAH KNJ LOCAL
Krishngr Cty Jn
16:16
34638 SDAH BRP LOCAL
Baruipur Jn
16:18
31625 SDAH RHA FAST
Ranaghat Jn
16:25
33619 SDAH DTK LOCAL
Dattapukur
16:26
34150 SDAH BGB LOCAL
Budge Budge
16:30
31431 SDAH NH LOCAL
Naihati Jn
16:32
34536 SDAH CG LOCAL
Canning
16:35
53177 SDAH LGL PASS
Lalgola
16:40
33841 SDAH BNJ LOCAL
Bangaon Jn
16:43
12313 SDAH RAJDHANIEXP
New Delhi
16:50
31333 SDAH KLYM LOCAL
Kalyani Simanta
16:50
34738 SDAH LKPR LOCAL
Lakshmikantapur
16:50
34842 SDAH DH LOCAL
Diamond Harbour
16:55
34640 SDAH BRP LOCAL
Baruipur Jn
16:56
31529 SDAH STB LOCAL
Shantipur
16:57
34152 SDAH BGB LOCAL
Budge Budge
17:02
34538 SDAH CG LOCAL
Canning
17:08
33843 SDAH BNJ LOCAL
Bangaon Jn
17:12
30416 SDAH BBDB LOCAL
Benoy Badal Dinesh Bag
17:14
31921 SDAH GEDE LOCAL
Gede
17:15
32241 SDAH DKAE LOCAL
Dankuni
17:18
34432 SDAH SPR LOCAL
Sonarpur Jn
17:20
31433 SDAH NH LOCAL
Naihati Jn
17:22
34740 SDAH LKPR LOCAL
Lakshmikantapur
17:28
31835 SDAH KNJ LOCAL
Krishngr Cty Jn
17:38
34642 SDAH BRP LOCAL
Baruipur Jn
17:40
13185 GANGASAGAR EXP
Jaynagar
17:45
34154 SDAH BGB LOCAL
Budge Budge
17:45
33845 SDAH BNJ LOCAL
Bangaon Jn
17:46
31531 SDAH STB LOCAL
Shantipur
17:52
34540 SDAH CG LOCAL
Canning
17:52
34844 SDAH DH LOCAL
Diamond Harbour
18:02
33529 SDAH HNB FAST
Hasanabad Jn
18:02
32243 SDAH DKAE LOCAL
Dankuni
18:08
31335 SDAH KLYM LOCAL
Kalyani Simanta
18:12
34742 SDAH LKPR LOCAL
Lakshmikantapur
18:15
13103 BHAGIRATHI EXP
Lalgola
18:20
31923 SDAH GEDE LOCAL
Gede
18:20
34156 SDAH BGB LOCAL
Budge Budge
18:25
31239 SDAH-BP LOCAL
Barrackpore
18:28
12259 NDLS DURONTO
New Delhi
18:30
33847 SDAH BNJ LOCAL
Bangaon Jn
18:38
34542 SDAH CG LOCAL
Canning
18:38
31837 SDAH KNJ LOCAL
Krishngr Cty Jn
18:43
34846 SDAH DH LOCAL
Diamond Harbour
18:45
33621 SDAH DTK LOCAL
Dattapukur
18:48
31533 SDAH STB LOCAL
Shantipur
18:50
34744 SDAH LKPR LOCAL
Lakshmikantapur
18:57
34898 SDAH MGT LOCAL
Magra Hat
19:05
32245 SDAH DKAE LOCAL
Dankuni
19:07
31337 SDAH KLYM FAST
Kalyani Simanta
19:10
34158 SDAH BGB LOCAL
Budge Budge
19:12
31839 SDAH KNJ LOCAL
Krishngr Cty Jn
19:20
63103 SDAH-LGL MEMU PGR
Lalgola
19:20
33851 SDAH BNJ LOCAL
Bangaon Jn
19:24
34644 SDAH BRP LOCAL
Baruipur Jn
19:24
31925 SDAH GEDE LOCAL
Gede
19:28
34544 SDAH CG LOCAL
Canning
19:30
13147 UTTAR BANGA EXP
New Cooch Behar
19:35
34746 SDAH LKPR LOCAL
Lakshmikantapur
19:35
31841 SDAH KNJ FAST
Krishngr Cty Jn
19:35
31439 SDAH NH LOCAL
Naihati Jn
19:42
34848 SDAH DH LOCAL
Diamond Harbour
19:45
33531 SDAH HNB FAST
Hasanabad Jn
19:46
31535 SDAH STB LOCAL
Shantipur
19:50
33623 SDAH DTK LOCAL
Dattapukur
19:52
31339 SDAH KLYM LOCAL
Kalyani Simanta
20:05
13163 HATE BAZARE EXP
Saharsa Jn
20:10
34546 SDAH CG LOCAL
Canning
20:10
33853 SDAH BNJ LOCAL
Bangaon Jn
20:14
34850 SDAH DH LOCAL
Diamond Harbour
20:20
63105 SDAH LGL MEMU
Lalgola
20:20
33685 SDAH GBG LOCAL
Gobardanga
20:23
31627 SDAH RHA LOCAL
Ranaghat Jn
20:25
13149 KANCHANKANYA EXP
Alipur Duar Jn
20:30
34782 SDAH KWDP LOCAL
Kakdwip
20:30
31927 SDAH GEDE LOCAL
Gede
20:32
34160 SDAH BGB LOCAL
Budge Budge
20:35
33443 SDAH BT LOCAL
Barasat Jn
20:39
34648 SDAH BRP LOCAL
Baruipur Jn
20:40
32413 SDAH BRPA LOCAL
Barui Para
20:42
31537 SDAH STB LOCAL
Shantipur
20:45
34548 SDAH CG LOCAL
Canning
20:48
34438 SDAH SPR LOCAL
Sonarpur Jn
20:54
34748 SDAH LKPR LOCAL
Lakshmikantapur
21:00
31843 SDAH KNJ FAST
Krishngr Cty Jn
21:00
33855 SDAH BNJ LOCAL
Bangaon Jn
21:04
34852 SDAH DH LOCAL
Diamond Harbour
21:10
33445 SDAH BT LOCAL
Barasat Jn
21:12
34162 SDAH BGB LOCAL
Budge Budge
21:15
13119 SDAH ANVT EXP
Anand Vihar Terminal
21:15
31443 SDAH NH LOCAL
Naihati Jn
21:20
33447 SDAH BT LOCAL
Barasat Jn
21:27
34794 SDAH NMKA FAST
Namkhana
21:30
32247 SDAH DKAE LOCAL
Dankuni
21:34
31929 SDAH GEDE LOCAL
Gede
21:35
34550 SDAH CG LOCAL
Canning
21:36
34750 SDAH LKPR LOCAL
Lakshmikantapur
21:45
33857 SDAH BNJ LOCAL
Bangaon Jn
21:47
31539 SDAH STB LOCAL
Shantipur
21:50
34854 SDAH DH LOCAL
Diamond Harbour
21:55
31341 SDAH KLYM LOCAL
Kalyani Simanta
22:00
34164 SDAH BGB LOCAL
Budge Budge
22:02
12343 DARJEELING MAIL
New Jalpaiguri
22:05
12343 DARJEELING MAIL SLIP
Haldibari
22:05
31629 SDAH RHA LOCAL
Ranaghat Jn
22:08
13153 GOUR EXPRESS
Balurghat
22:15
13153 GOUR EXPRESS
Malda Town
22:15
33533 SDAH HNB LOCAL
Hasanabad Jn
22:15
34752 SDAH LKPR LOCAL
Lakshmikantapur
22:20
31445 SDAH NH LOCAL
Naihati Jn
22:22
32249 SDAH DKAE LOCAL
Dankuni
22:23
34436 SDAH SPR LOCAL
Sonarpur Jn
22:27
33859 SDAH BNJ LOCAL
Bangaon Jn
22:34
34552 SDAH CG LOCAL
Canning
22:35
31541 SDAH STB LOCAL
Shantipur
22:40
34856 SDAH DH LOCAL
Diamond Harbour
22:45
31631 SDAH RHA LOCAL
Ranaghat Jn
22:50
12987 SDAH AJMER EXP
Ajmer Jn
22:55
33861 SDAH BNJ LOCAL
Bangaon Jn
23:00
34166 SDAH BGB LOCAL
Budge Budge
23:00
34754 SDAH LKPR LOCAL
Lakshmikantapur
23:05
31447 SDAH NH LOCAL
Naihati Jn
23:15
34554 SDAH CG LOCAL
Canning
23:19
12377 PADATIK EXPRESS
New Alipurduar
23:20
53181 LALGOLA PASS
Lalgola
23:30
31633 SDAH RHA LOCAL
Ranaghat Jn
23:40
33863 SDAH BNJ LOCAL
Bangaon Jn
23:40
34858 SDAH DH LOCAL
Diamond Harbour
23:42
33611 SDAH DTK LOCAL
Dattapukur
05:03
21-Oct
31813 SDAH KNJ LOCAL
Krishngr Cty Jn
05:20
21-Oct
73151 SDAH JRLE DEMU
Jangipur Road
05:35
21-Oct
31613 SDAH RHA LOCAL
Ranaghat Jn
05:37
21-Oct
31211 SDAH BP LOCAL
Barrackpore
05:50
21-Oct
13175 KANCHANJANGA EXP
Silchar
06:35
21-Oct
31413 SDAH NH LOCAL
Naihati Jn
06:38
21-Oct
34616 SDAH BRP LOCAL
Baruipur Jn
06:40
21-Oct
34618 SDAH BRP LOCAL
Baruipur Jn
07:08
21-Oct
33421 SDAH MMG LOCAL
Madhyamgram
07:32
21-Oct
31215 SDAH BP FAST
Barrackpore
07:33
21-Oct
31217 SDAH BP LOCAL
Barrackpore
07:46
21-Oct
31219 SDAH BP LOCAL
Barrackpore
08:00
21-Oct
34622 SDAH BRP LOCAL
Baruipur Jn
08:00
21-Oct
33615 SDAH DTK LOCAL
Dattapukur
08:30
21-Oct
32225 SDAH DKAE LOCAL
Dankuni
08:48
21-Oct
31225 SDAH BP LOCAL
Barrackpore
09:05
21-Oct
31227 SDAH BP LOCAL
Barrackpore
09:28
21-Oct
33411 SDAH DDC LOCAL
Dumdum Cantonment
09:30
21-Oct
34418 SDAH SPR LOCAL
Sonarpur Jn
09:30
21-Oct
31417 SDAH NH LOCAL
Naihati Jn
09:34
21-Oct
31229 SDAH BP LOCAL
Barrackpore
09:40
21-Oct
33433 SDAH BT LOCAL
Barasat Jn
09:40
21-Oct
34128 SDAH BGB LOCAL
Budge Budge
09:45
21-Oct
31619 SDAH RHA FAST
Ranaghat Jn
09:50
21-Oct
34420 SDAH SPR LOCAL
Sonarpur Jn
09:50
21-Oct
31231 SDAH BP LOCAL
Barrackpore
10:05
21-Oct
34628 SDAH BRP LOCAL
Baruipur Jn
10:12
21-Oct
32229 SDAH DKAE LOCAL
Dankuni
10:15
21-Oct
33521 SDAH HNB LOCAL
Hasanabad Jn
11:07
21-Oct
31421 SDAH NH LOCAL
Naihati Jn
11:15
21-Oct
34630 SDAH BRP LOCAL
Baruipur Jn
11:15
21-Oct
34136 SDAH BGB LOCAL
Budge Budge
11:56
21-Oct
31423 SDAH NH LOCAL
Naihati Jn
12:20
21-Oct
33829 SDAH BNJ LOCAL
Bangaon Jn
12:28
21-Oct
31425 SDAH NH LOCAL
Naihati Jn
13:07
21-Oct
22317 HUMSAFAR EXP
Jammu Tawi
13:10
21-Oct
31327 SDAH KLYM LOCAL
Kalyani Simanta
13:35
21-Oct
34530 SDAH CG LOCAL
Canning
14:02
21-Oct
33683 SDAH-GBG LOCAL
Gobardanga
14:07
21-Oct
31235 SDAH BP LOCAL
Barrackpore
14:50
21-Oct
34860 SDAH DH LOCAL
Diamond Harbour
14:55
21-Oct
33441 SDAH BT LOCAL
Barasat Jn
16:18
21-Oct
12383 INTERCITY EXP
Asansol Jn
17:00
21-Oct
31801 SDAH KNJ LADIES SPL
Krishngr Cty Jn
17:05
21-Oct
33801 SDAH BNJ LADIES SPL
Bangaon Jn
17:32
21-Oct
34602 SDAH BRP LADIES SPL
Baruipur Jn
17:35
21-Oct
31601 SDAH RHA LADIES SPL
Ranaghat Jn
17:54
21-Oct
31435 SDAH NH LOCAL
Naihati Jn
18:05
21-Oct
33401 SDAH BT LADIS SPL
Barasat Jn
18:14
21-Oct
34502 SDAH CG LADIES SPL
Canning
18:20
21-Oct
34434 SDAH SPR LOCAL
Sonarpur Jn
18:30
21-Oct
31437 SDAH NH LOCAL
Naihati Jn
18:35
21-Oct
33849 SDAH BNJ LOCAL
Bangaon Jn
18:57
21-Oct
34646 SDAH BRP LOCAL
Baruipur Jn
20:00
21-Oct
22201 DURONTO EXPRESS
Puri
20:00
21-Oct
31441 SDAH NH LOCAL
Naihati Jn
20:52
21-Oct
13133 SDAH BSB EXP
Varanasi Jn
21:15
21-Oct
12329 W B SMPRK KRNTI
Anand Vihar Terminal
13:10
22-Oct
13169 HATE BAZARE EXP
Saharsa Jn
20:10
22-Oct
12379 JALIANWALA B EXP
Amritsar Jn
13:10
25-Oct
03161 SDAH GHY SPECIAL
Guwahati
15:00
25-Oct
New IRCTC Agent Registration
IRCTC eTicket Retiring Room Tour Packages eCatering eWheelChair Feedback