ट्रेन रनिंग स्टेटस

06015 वेल्लनकन्नी एर्नाकुलम स्पेशल रनिंग स्थिति


18-Oct-2019 को ट्रैन नहीं चलती है from Ernakulam Jn

आगमन
प्रस्थान
11:00 am
एर्नाकुलम जंक्शन
11:12 am
11:13 am
तृप्पूणीतूरा
12:02 pm
12:05 pm
कोट्टायम
12:24 pm
12:25 pm
चंगनचेरी
12:33 pm
12:35 pm
तिरुवाल्ला
12:45 pm
12:47 pm
चेंगन्नुर
12:58 pm
1:00 pm
मवेलिककारा
1:08 pm
1:10 pm
कायांकुलम जंक्शन
1:44 pm
1:45 pm
सस्ताँकोत्टा
2:45 pm
3:00 pm
कोल्लम जंक्शन
3:10 pm
3:11 pm
किलिकोल्लुर
3:23 pm
3:25 pm
कुंडरा
3:38 pm
3:40 pm
कोट्टारकरा
3:52 pm
3:54 pm
औवाणीस्वरम
4:15 pm
4:25 pm
पुनालुर
5:13 pm
5:15 pm
तेनमलई
6:35 pm
6:40 pm
सेंगओटे
6:53 pm
6:55 pm
तेनकाशी जंक्शन
7:13 pm
7:14 pm
कड़यनल्लुर
7:34 pm
7:35 pm
सन्करण कोविल
8:00 pm
8:02 pm
राजपालयम
8:15 pm
8:16 pm
श्रीविल्लीपुत्तूर
8:30 pm
8:32 pm
शिवकाशी
9:23 pm
9:25 pm
विरुदुनगर जंक्शन
9:43 pm
9:45 pm
अरुप्पकोट्टई
10:30 pm
10:35 pm
मानामदुरै जंक्शन
11:45 pm
11:50 pm
कारैकुड़ी जंक्शन
1:55 am
2:00 am
तिरुच्चिरापल्ली जंक्शन
2:45 am
2:50 am
तँजाउर जंक्शन
4:30 am
4:40 am
तिरुवारुर जंक्शन
6:00 am
6:30 am
नागप्पट्टिनम
7:00 am
 
वेल्लनकन्नी
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)