ट्रेन रनिंग स्टेटस

12741 वास्को डा गामा पटना एक्सप्रेस