ट्रेन रनिंग स्टेटस

12834 हावड़ा अहमदाबाद एक्स्प्रेस रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
11:55 pm
हावड़ा जंक्शन
12:50 am
12:51 am
मेचेदा
1:09 am
1:10 am
पंसकुरा
2:00 am
2:05 am
खड़गपुर जंक्शन
3:53 am
3:58 am
टाटानगर जंक्शन
4:48 am
4:55 am
चक्रधरपुर
6:20 am
6:35 am
राउरकेला
7:03 am
7:04 am
राजगांगपुर
7:33 am
7:34 am
बमरा
8:15 am
8:17 am
झारसुगुडा जंक्शन
8:25 am
8:27 am
ब्रजराजनगर
8:36 am
8:38 am
बेलपहर
9:15 am
9:20 am
रायगढ़
9:43 am
9:45 am
खरसिया
10:07 am
10:09 am
बाराद्वार
10:25 am
10:30 am
चंपा जंक्शन
10:39 am
10:41 am
नैला
10:53 am
10:55 am
अकलतरा
11:40 am
11:55 am
बिलासपुर जंक्शन
12:33 pm
12:35 pm
भाटापारा
12:54 pm
12:56 pm
तिल्दा
1:35 pm
1:45 pm
रायपुर जंक्शन
2:09 pm
2:11 pm
भिलाई पॉवर हाउस
2:35 pm
2:40 pm
दुर्ग जंक्शन
3:02 pm
3:04 pm
राज नंदगाँव
3:26 pm
3:28 pm
डोंगरगढ़
4:11 pm
4:13 pm
अम्गाँव
4:41 pm
4:46 pm
गोंदिया जंक्शन
5:06 pm
5:08 pm
तिरोरा
5:25 pm
5:27 pm
तुमसर रोड
5:42 pm
5:44 pm
भंडारा रोड
6:18 pm
6:20 pm
कम्पटी
7:00 pm
7:05 pm
नागपुर जंक्शन
7:14 pm
7:15 pm
अजनी
8:24 pm
8:27 pm
वर्धा जंक्शन
8:49 pm
8:50 pm
पुलगांव जंक्शन
9:08 pm
9:09 pm
धामनगांव
9:24 pm
9:25 pm
चंदुर
10:05 pm
10:10 pm
बडनेरा जंक्शन
10:40 pm
10:42 pm
मुर्तजापुर जंक्शन
11:15 pm
11:20 pm
अकोला जंक्शन
11:44 pm
11:45 pm
शेगांव
11:57 pm
11:58 pm
जलम्ब जंक्शन
12:08 am
12:10 am
नन्दुरा
12:33 am
12:35 am
मलकापुर
1:40 am
1:45 am
भुसावल जंक्शन
2:22 am
2:25 am
जलगांव जंक्शन
3:12 am
3:14 am
धरंगांव
3:39 am
3:42 am
अमलनेर
4:18 am
4:19 am
सिन्द्खेदा
4:38 am
4:41 am
दोंदैचा
5:12 am
5:22 am
नंदुरबार
6:23 am
6:28 am
नवापुर
7:10 am
7:12 am
व्यारा
7:27 am
7:29 am
मधि
7:46 am
7:48 am
बारडोली
8:40 am
8:42 am
उधना जंक्शन
8:57 am
9:02 am
सूरत
9:54 am
9:56 am
भरूच जंक्शन
10:58 am
11:03 am
वडोदरा जंक्शन
11:43 am
11:44 am
आनंद जंक्शन
12:10 pm
12:11 pm
नदियाद जंक्शन
1:02 pm
1:04 pm
मणिनगर
1:25 pm
 
अहमदाबाद जंक्शन