ट्रेन रनिंग स्टेटस

22502 न्यू तीनसुकिया KSR बेंगलूरु एक्सप्रेस रनिंग स्थिति


22-Sep-2019 को ट्रैन नहीं चलती है from New Tinsukia

आगमन
प्रस्थान
5:55 pm
न्यू तीनसुकिया जंक्शन
6:50 pm
7:00 pm
डिब्रूगढ़
7:31 pm
7:33 pm
मोरानहत
8:08 pm
8:13 pm
सिबसागर तओन
8:35 pm
8:40 pm
सिमलुगुरी जंक्शन
9:35 pm
9:45 pm
मरिअनी जंक्शन
10:33 pm
10:35 pm
फुर्कातिंग जंक्शन
11:44 pm
11:52 pm
दीमापुर
12:40 am
12:42 am
दिफू
1:25 am
1:30 am
लुमडिंग जंक्शन
5:13 am
5:23 am
गुवाहाटी
7:14 am
7:16 am
गोलपाडा टाउन
8:30 am
8:35 am
न्यू बोंगईगांव जंक्शन
10:00 am
10:02 am
अलीपुर द्वार जंक्शन
1:55 pm
1:57 pm
सिलिगुड़ी जंक्शन
2:20 pm
2:30 pm
न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन
3:43 pm
3:45 pm
किशनगंज
6:30 pm
6:40 pm
मालदा टाउन
9:03 pm
9:05 pm
रामपुर हाट
9:53 pm
9:58 pm
बोलपुर शांतिनिकेतन
12:45 am
1:05 am
हावड़ा जंक्शन
2:45 am
3:00 am
खड़गपुर जंक्शन
4:25 am
4:27 am
बालासोर
7:06 am
7:11 am
कट्टक
7:50 am
7:55 am
भुबनेश्वर
8:20 am
8:40 am
खुर्दा रोड जंक्शन
10:27 am
10:32 am
ब्रह्मपुर
2:05 pm
2:10 pm
विजयनगरम जंक्शन
3:25 pm
3:45 pm
विशाखापट्नम
6:38 pm
6:40 pm
राजमुन्द्री
9:30 pm
9:40 pm
विजयवाडा जंक्शन
11:29 pm
11:30 pm
ओंगुल
12:49 am
12:50 am
नेल्लोर
4:35 am
4:45 am
पेरम्बुर
6:40 am
6:50 am
काटपाडी जंक्शन
8:18 am
8:20 am
जोलारपेट जंक्शन
10:33 am
10:35 am
कृष्णराजपुरम
10:58 am
11:00 am
बंगलौर कैन्ट
11:30 am
 
KSR बेंगलूरु