ट्रेन रनिंग स्टेटस

31328 कल्याणी सिमान्ता सियाल्दा लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
4:32 pm
कल्याणी सिमान्ता
4:33 pm
4:34 pm
कल्याणी घोश्पारा
4:36 pm
4:37 pm
कल्याणी सिल्पंचल
4:40 pm
4:41 pm
कल्याणी जंक्शन
4:45 pm
4:46 pm
कंचरापाडा
4:49 pm
4:50 pm
हलिसहर
4:55 pm
4:56 pm
नईहटी जंक्शन
5:00 pm
5:01 pm
कन्किनारा
5:03 pm
5:04 pm
जगदाल
5:06 pm
5:07 pm
श्यामनगर
5:10 pm
5:11 pm
इच्छापुर
5:13 pm
5:14 pm
पलता
5:16 pm
5:17 pm
बेरकपुर
5:20 pm
5:21 pm
तितागढ़
5:23 pm
5:24 pm
खर्दहा
5:27 pm
5:28 pm
सोदपुर
5:30 pm
5:31 pm
अगरपाडा
5:33 pm
5:34 pm
बेलघरिया
5:39 pm
5:40 pm
दमदम जंक्शन
5:43 pm
5:44 pm
बिधाननगर रोड
6:00 pm
 
सियाल्दा
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)