ट्रेन रनिंग स्टेटस

31330 कल्याणी सिमान्ता सियाल्दा लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
5:32 pm
कल्याणी सिमान्ता
5:33 pm
5:34 pm
कल्याणी घोश्पारा
5:36 pm
5:37 pm
कल्याणी सिल्पंचल
5:41 pm
5:42 pm
कल्याणी जंक्शन
5:46 pm
5:47 pm
कंचरापाडा
5:50 pm
5:51 pm
हलिसहर
6:01 pm
6:02 pm
नईहटी जंक्शन
6:05 pm
6:06 pm
कन्किनारा
6:08 pm
6:09 pm
जगदाल
6:11 pm
6:12 pm
श्यामनगर
6:15 pm
6:16 pm
इच्छापुर
6:18 pm
6:19 pm
पलता
6:22 pm
6:23 pm
बेरकपुर
6:25 pm
6:26 pm
तितागढ़
6:28 pm
6:29 pm
खर्दहा
6:32 pm
6:33 pm
सोदपुर
6:35 pm
6:36 pm
अगरपाडा
6:38 pm
6:39 pm
बेलघरिया
6:44 pm
6:45 pm
दमदम जंक्शन
6:48 pm
6:49 pm
बिधाननगर रोड
7:05 pm
 
सियाल्दा
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)