ट्रेन रनिंग स्टेटस

31331 सियाल्दा कल्याणी सिमान्ता लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
3:35 pm
सियाल्दा
3:41 pm
3:42 pm
बिधाननगर रोड
3:45 pm
3:46 pm
दमदम जंक्शन
3:50 pm
3:51 pm
बेलघरिया
3:53 pm
3:54 pm
अगरपाडा
3:56 pm
3:57 pm
सोदपुर
4:00 pm
4:01 pm
खर्दहा
4:03 pm
4:04 pm
तितागढ़
4:07 pm
4:08 pm
बेरकपुर
4:10 pm
4:11 pm
पलता
4:13 pm
4:14 pm
इच्छापुर
4:17 pm
4:18 pm
श्यामनगर
4:21 pm
4:22 pm
जगदाल
4:25 pm
4:26 pm
कन्किनारा
4:37 pm
4:38 pm
नईहटी जंक्शन
4:42 pm
4:43 pm
हलिसहर
4:47 pm
4:48 pm
कंचरापाडा
4:52 pm
4:53 pm
कल्याणी जंक्शन
4:55 pm
4:56 pm
कल्याणी सिल्पंचल
4:58 pm
4:59 pm
कल्याणी घोश्पारा
5:06 pm
 
कल्याणी सिमान्ता
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)