ट्रेन रनिंग स्टेटस

31336 कल्याणी सिमान्ता सियाल्दा लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
9:14 pm
कल्याणी सिमान्ता
9:15 pm
9:16 pm
कल्याणी घोश्पारा
9:18 pm
9:19 pm
कल्याणी सिल्पंचल
9:22 pm
9:23 pm
कल्याणी जंक्शन
9:27 pm
9:28 pm
कंचरापाडा
9:31 pm
9:32 pm
हलिसहर
9:38 pm
9:39 pm
नईहटी जंक्शन
9:42 pm
9:43 pm
कन्किनारा
9:45 pm
9:46 pm
जगदाल
9:48 pm
9:49 pm
श्यामनगर
9:52 pm
9:53 pm
इच्छापुर
9:55 pm
9:56 pm
पलता
9:59 pm
10:00 pm
बेरकपुर
10:02 pm
10:03 pm
तितागढ़
10:05 pm
10:06 pm
खर्दहा
10:09 pm
10:10 pm
सोदपुर
10:12 pm
10:13 pm
अगरपाडा
10:15 pm
10:16 pm
बेलघरिया
10:21 pm
10:22 pm
दमदम जंक्शन
10:25 pm
10:26 pm
बिधाननगर रोड
10:45 pm
 
सियाल्दा
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)