ट्रेन रनिंग स्टेटस

31338 कल्याणी सिमान्ता सियाल्दा लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
10:12 pm
कल्याणी सिमान्ता
10:13 pm
10:14 pm
कल्याणी घोश्पारा
10:16 pm
10:17 pm
कल्याणी सिल्पंचल
10:20 pm
10:21 pm
कल्याणी जंक्शन
10:25 pm
10:26 pm
कंचरापाडा
10:28 pm
10:29 pm
हलिसहर
10:35 pm
10:36 pm
नईहटी जंक्शन
10:40 pm
10:41 pm
कन्किनारा
10:43 pm
10:44 pm
जगदाल
10:46 pm
10:47 pm
श्यामनगर
10:50 pm
10:51 pm
इच्छापुर
10:53 pm
10:54 pm
पलता
10:57 pm
10:58 pm
बेरकपुर
11:00 pm
11:01 pm
तितागढ़
11:03 pm
11:04 pm
खर्दहा
11:07 pm
11:08 pm
सोदपुर
11:10 pm
11:11 pm
अगरपाडा
11:13 pm
11:14 pm
बेलघरिया
11:19 pm
11:20 pm
दमदम जंक्शन
11:23 pm
11:24 pm
बिधाननगर रोड
11:42 pm
 
सियाल्दा
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)