ट्रेन रनिंग स्टेटस

31341 सियाल्दा कल्याणी सिमान्ता लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
10:00 pm
सियाल्दा
10:06 pm
10:07 pm
बिधाननगर रोड
10:10 pm
10:11 pm
दमदम जंक्शन
10:15 pm
10:16 pm
बेलघरिया
10:18 pm
10:19 pm
अगरपाडा
10:21 pm
10:22 pm
सोदपुर
10:25 pm
10:26 pm
खर्दहा
10:28 pm
10:29 pm
तितागढ़
10:32 pm
10:33 pm
बेरकपुर
10:35 pm
10:36 pm
पलता
10:38 pm
10:39 pm
इच्छापुर
10:42 pm
10:43 pm
श्यामनगर
10:46 pm
10:47 pm
जगदाल
10:50 pm
10:51 pm
कन्किनारा
10:56 pm
10:57 pm
नईहटी जंक्शन
11:01 pm
11:02 pm
हलिसहर
11:05 pm
11:06 pm
कंचरापाडा
11:11 pm
11:12 pm
कल्याणी जंक्शन
11:15 pm
11:16 pm
कल्याणी सिल्पंचल
11:18 pm
11:19 pm
कल्याणी घोश्पारा
11:28 pm
 
कल्याणी सिमान्ता
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)