ट्रेन रनिंग स्टेटस

31439 सियाल्दा नैहाटी लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
7:42 pm
सियाल्दा
7:48 pm
7:49 pm
बिधाननगर रोड
7:52 pm
7:53 pm
दमदम जंक्शन
7:57 pm
7:58 pm
बेलघरिया
8:00 pm
8:01 pm
अगरपाडा
8:03 pm
8:04 pm
सोदपुर
8:07 pm
8:08 pm
खर्दहा
8:10 pm
8:11 pm
तितागढ़
8:14 pm
8:15 pm
बेरकपुर
8:17 pm
8:18 pm
पलता
8:20 pm
8:21 pm
इच्छापुर
8:28 pm
8:29 pm
श्यामनगर
8:32 pm
8:33 pm
जगदाल
8:34 pm
8:35 pm
कन्किनारा
8:45 pm
 
नईहटी जंक्शन
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)