ट्रेन रनिंग स्टेटस

31528 शांतिपुर सियाल्दा लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
2:27 pm
शांतिपुर
2:32 pm
2:33 pm
फुलिया
2:37 pm
2:38 pm
हबीबपुर
2:44 pm
2:45 pm
कलिनारायणपुर जंक्शन
2:54 pm
2:55 pm
रानाघाट जंक्शन
2:59 pm
3:00 pm
पय्रादंगा
3:04 pm
3:05 pm
चकदह
3:07 pm
3:08 pm
पल्परा
3:10 pm
3:11 pm
सिमुराली
3:14 pm
3:15 pm
मदनपुर
3:19 pm
3:20 pm
कल्याणी जंक्शन
3:22 pm
3:23 pm
कंचरापाडा
3:25 pm
3:26 pm
हलिसहर
3:34 pm
3:35 pm
नईहटी जंक्शन
3:39 pm
3:40 pm
कन्किनारा
3:43 pm
3:44 pm
श्यामनगर
3:48 pm
3:49 pm
इच्छापुर
3:51 pm
3:52 pm
पलता
3:54 pm
3:55 pm
बेरकपुर
3:58 pm
3:59 pm
तितागढ़
4:01 pm
4:02 pm
खर्दहा
4:05 pm
4:06 pm
सोदपुर
4:08 pm
4:09 pm
अगरपाडा
4:11 pm
4:12 pm
बेलघरिया
4:17 pm
4:18 pm
दमदम जंक्शन
4:21 pm
4:22 pm
बिधाननगर रोड
4:40 pm
 
सियाल्दा
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)