ट्रेन रनिंग स्टेटस

31530 शांतिपुर सियाल्दा लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
3:40 pm
शांतिपुर
3:42 pm
3:43 pm
बथना कृत्तिबास हॉल्ट
3:46 pm
3:47 pm
फुलिया
3:51 pm
3:52 pm
हबीबपुर
3:55 pm
3:56 pm
कलिनारायणपुर जंक्शन
4:07 pm
4:08 pm
रानाघाट जंक्शन
4:12 pm
4:13 pm
पय्रादंगा
4:17 pm
4:18 pm
चकदह
4:20 pm
4:21 pm
पल्परा
4:23 pm
4:24 pm
सिमुराली
4:27 pm
4:28 pm
मदनपुर
4:32 pm
4:33 pm
कल्याणी जंक्शन
4:35 pm
4:36 pm
कंचरापाडा
4:39 pm
4:40 pm
हलिसहर
4:47 pm
4:48 pm
नईहटी जंक्शन
4:52 pm
4:53 pm
कन्किनारा
4:55 pm
4:56 pm
जगदाल
4:58 pm
4:59 pm
श्यामनगर
5:02 pm
5:03 pm
इच्छापुर
5:05 pm
5:06 pm
पलता
5:09 pm
5:10 pm
बेरकपुर
5:12 pm
5:13 pm
तितागढ़
5:15 pm
5:16 pm
खर्दहा
5:19 pm
5:20 pm
सोदपुर
5:22 pm
5:23 pm
अगरपाडा
5:25 pm
5:26 pm
बेलघरिया
5:31 pm
5:32 pm
दमदम जंक्शन
5:35 pm
5:36 pm
बिधाननगर रोड
5:55 pm
 
सियाल्दा
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)