ट्रेन रनिंग स्टेटस

31533 सियाल्दा शांतिपुर लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
6:50 pm
सियाल्दा
6:56 pm
6:57 pm
बिधाननगर रोड
7:00 pm
7:01 pm
दमदम जंक्शन
7:06 pm
7:07 pm
बेलघरिया
7:10 pm
7:11 pm
अगरपाडा
7:14 pm
7:15 pm
सोदपुर
7:18 pm
7:19 pm
खर्दहा
7:21 pm
7:22 pm
तितागढ़
7:27 pm
7:28 pm
बेरकपुर
7:30 pm
7:31 pm
पलता
7:33 pm
7:34 pm
इच्छापुर
7:37 pm
7:38 pm
श्यामनगर
7:42 pm
7:43 pm
कन्किनारा
7:53 pm
7:54 pm
नईहटी जंक्शन
7:58 pm
7:59 pm
हलिसहर
8:02 pm
8:03 pm
कंचरापाडा
8:06 pm
8:07 pm
कल्याणी जंक्शन
8:11 pm
8:12 pm
मदनपुर
8:15 pm
8:16 pm
सिमुराली
8:18 pm
8:19 pm
पल्परा
8:21 pm
8:22 pm
चकदह
8:26 pm
8:27 pm
पय्रादंगा
8:41 pm
8:42 pm
रानाघाट जंक्शन
8:48 pm
8:49 pm
कलिनारायणपुर जंक्शन
8:53 pm
8:54 pm
हबीबपुर
8:58 pm
8:59 pm
फुलिया
9:10 pm
 
शांतिपुर
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)