ट्रेन रनिंग स्टेटस

31538 शांतिपुर सियाल्दा लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
8:55 pm
शांतिपुर
9:00 pm
9:01 pm
फुलिया
9:05 pm
9:06 pm
हबीबपुर
9:14 pm
9:15 pm
कलिनारायणपुर जंक्शन
9:24 pm
9:25 pm
रानाघाट जंक्शन
9:29 pm
9:30 pm
पय्रादंगा
9:34 pm
9:35 pm
चकदह
9:37 pm
9:38 pm
पल्परा
9:40 pm
9:41 pm
सिमुराली
9:44 pm
9:45 pm
मदनपुर
9:49 pm
9:50 pm
कल्याणी जंक्शन
9:52 pm
9:53 pm
कंचरापाडा
9:55 pm
9:56 pm
हलिसहर
10:05 pm
10:06 pm
नईहटी जंक्शन
10:10 pm
10:11 pm
कन्किनारा
10:13 pm
10:14 pm
जगदाल
10:16 pm
10:17 pm
श्यामनगर
10:20 pm
10:21 pm
इच्छापुर
10:23 pm
10:24 pm
पलता
10:26 pm
10:27 pm
बेरकपुर
10:30 pm
10:31 pm
तितागढ़
10:33 pm
10:34 pm
खर्दहा
10:37 pm
10:38 pm
सोदपुर
10:40 pm
10:41 pm
अगरपाडा
10:43 pm
10:44 pm
बेलघरिया
10:53 pm
10:54 pm
दमदम जंक्शन
10:58 pm
10:59 pm
बिधाननगर रोड
11:15 pm
 
सियाल्दा
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)