ट्रेन रनिंग स्टेटस

31628 रानाघाट सियाल्दा लोकल रनिंग स्थिति

Progress कृपया प्रतीक्षा करें स्थिति चेक हो रही है
आगमन
प्रस्थान
5:28 pm
रानाघाट जंक्शन
5:32 pm
5:33 pm
पय्रादंगा
5:37 pm
5:38 pm
चकदह
5:40 pm
5:41 pm
पल्परा
5:43 pm
5:44 pm
सिमुराली
5:47 pm
5:48 pm
मदनपुर
5:52 pm
5:53 pm
कल्याणी जंक्शन
5:55 pm
5:56 pm
कंचरापाडा
6:01 pm
6:02 pm
हलिसहर
6:09 pm
6:10 pm
नईहटी जंक्शन
6:14 pm
6:15 pm
कन्किनारा
6:18 pm
6:19 pm
श्यामनगर
6:23 pm
6:24 pm
इच्छापुर
6:26 pm
6:27 pm
पलता
6:29 pm
6:30 pm
बेरकपुर
6:37 pm
6:38 pm
सोदपुर
6:41 pm
6:42 pm
अगरपाडा
6:44 pm
6:45 pm
बेलघरिया
6:50 pm
6:51 pm
दमदम जंक्शन
6:54 pm
6:55 pm
बिधाननगर रोड
7:10 pm
 
सियाल्दा
कोच रचना (ऐतिहासिक डेटा)